Εδαφολογία

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:

  1. Να μπορούν διεξάγουν τις πιο σημαντικές εδαφολογικές αναλύσεις από τα αποτελέσματα των οποίων θα μπορούν να αποκτούν πληροφορίες για τις φυσικοχημικές ιδιότητες και τη γονιμότητα των εδαφών.
  2. Να έχουν αποκτήσει τη θεωρητική υποδομή για τις προαναφερόμενες ιδιότητες των εδαφών, έτσι ώστε με βάση και τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων  να μπορούν και να σχεδιάζουν τη βέλτιστη διαχείριση τους. 

 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Γενικά για το έδαφος. Ορυκτά - Πετρώματα - Αποσάθρωση. Ορυκτά της αργίλου. Τα οργανικά συστατικά του    εδάφους. Το νερό και ο αέρας του εδάφους. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους όπως, μηχανική σύσταση, δομή, συνεκτικότητα, φαινομενικό και πραγματικό ειδικό βάρος, πορώδες, χρώμα, ιονική ανταλλαγή, pH, βαθμός κορεσμού από βάσεις, ρυθμιστική ικανότητα, κ.τ.λ. Η γένεση και η εξέλιξη των εδαφών. Η ταξινόμηση των εδαφών.

Γενικές Ικανότητες: 

Εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και τις ιδιότητες των  εδαφών. Οι σπουδαστές να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και την ικανότητα να μπορούν να εντοπίζουν και στη συνέχεια να καθορίζουν την διαδικασία επίλυσης προβλημάτων στη σχέση εδάφους - φυτού. Για την απόκτηση αυτής της ικανότητας οι σπουδαστές, εκπαιδεύονται επιπλέον σε μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων και προσδιορισμών, από τα αποτελέσματα των οποίων αποκτούν πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του εδάφους και τη γονιμότητά του

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από Power Point. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται η μεθοδολογία του εκάστοτε προσδιορισμού και στη συνέχεια με οδηγό τον εκπαιδευτικό οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά στην εφαρμογή του.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε ένα σετ τεσσάρων σελίδων, που περιλαμβάνουν   θέματα πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, αντιστοίχισης και ένα πρόβλημα

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Bohn, L.H., B.L. Mc Neal, and G.A. O' Connor. 1985. Soil chemistry. John Wiley and Sons, N. Y.
Brady, C.N. 1990. The nature and properties of soils. 10th ed. Mc Millan, N.Y.
Evangelou, V.P. 1998. Environmental soil and water chemistry. Principles and applications. John Wiley and Sons, N.Y.
Fitzpatrick, A. E. 1983. Soils. Their formation, classification and distribution. Longman, London and N. Y.
Hausembuiller, L.R. 1985. Soil Science, principles and practices. 3th ed. Wm. C. Brown Publishers, Dubuque, Iowa.
James, W.D., and K.L. Wells 1990. Soil sample Collection and handling: Technique based on Source and degree of field variability. p.25-43. In R.L. Westerman (ed.) Soil testing and plant analysis. SSSA book series: 3, Madison, WI.
Page, A. L. 1982.ed. Methods of soils analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. SSSA, Madison, WI.
Sposito, G. 1989. The chemistry of soils. Oxford University press. N. Y.
Σινάνης, Κ. Ν. 2003. Εργαστηριακές ασκήσεις Διαχείρισης Εδαφών. Τ.Ε.Ι     Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2009. Διαχείριση Εδαφών. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2011. Εδαφολογία. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
Σινάνης, Κ. Ν. 2008. Εργαστηριακές Ασκήσεις Εδαφολογίας. Τ.Ε.Ι, Ηρακλείου.
U.S. Department of Agriculture. 1993. Soil Survey Manual. Soil Survey Division Staff. Handbook No 18. Washington, D.C.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email