Φυσιολογία Φυτών

2ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να γνωρίζουν τις βασικές φυσιολογικές λειτουργίες των κυττάρων, ιστών και οργάνων των φυτικών οργανισμών.
  • Να εκτιμούν τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στη φυσιολογία των φυτών.
  • Να αξιοποιούν την αποκτηθείσα γνώση σε διάφορους κλάδους της φυτικής παραγωγής.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Χημική σύσταση του κυττάρου – Εισαγωγή στο μεταβολισμό: Χημική σύσταση, Αμινοξέα - Πρωτεΐνες – Ένζυμα, Υδατάνθρακες, Λιπίδια, Αναβολισμός – Καταβολισμός, Ο ρόλος των συνενζύμων.
Πρόσληψη και μεταφορά του νερού: Διακίνηση του νερού και των θρεπτικών ουσιών, Δομή των κυτταρικών μεμβρανών, Μεταφορά ουσιών μέσω μεμβρανών, Πρόσληψη νερού, Ριζική πίεση, Διαπνοή.
Θρεπτικά στοιχεία: Γενικά για τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία, Πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων, Ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στο φυτικό μεταβολισμό.
Φωτοσύνθεση: Γενική θεώρηση της φωτοσύνθεσης, Φωτεινές αντιδράσεις – φωτοσυνθετικές χρωστικές – φωτοσυστήματα, Σκοτεινές αντιδράσεις – δέσμευση του CO2 - Κύκλος του Calvin, Φωτοαναπνοή, Δέσμευση CO2 στα C4 και CAM φυτά, Παράγοντες που επηρεάζουν τη φωτοσύνθεση.
Αφομοίωση αζώτου: Κύκλος αζώτου, Βιολογική δέσμευση αζώτου, Αφομοίωση νιτρικών και αμμωνιακών ιόντων.
Αναπνοή: Γενική θεώρηση της αναπνοής, Αναερόβιος και αερόβιος αναπνοή, Καταβολισμός υδατανθράκων, Γλυκόλυση, Κύκλος του κιτρικού οξέος, Αναπνευστική αλυσίδα, Σύνθεση ATP στα μιτοχόνδρια.
Ρυθμιστές της αύξησης των φυτών: Γενικά, Αυξίνες, Γιββεριλλίνες, Κυτοκινίνες, Αναστολείς – ΑΒΑ, Αιθυλένιο.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Να δοθούν στους φοιτητές οι θεμελιώδεις έννοιες των βασικών φυσιολογικών λειτουργιών των φυτών, μέσω σειράς θεωρητικών διαλέξεων και εργαστηριακών ασκήσεων. Περιλαμβάνει τις ακόλουθες κύριες θεματικές ενότητες: Χημική σύσταση του κυττάρου – Εισαγωγή στο μεταβολισμό – Πρόσληψη και μεταφορά του νερού – Θρεπτικά στοιχεία – Φωτοσύνθεση – Αφομοίωση αζώτου – Αναπνοή – Ρυθμιστές της αύξησης των φυτών. Η κατανόηση της λειτουργίας των φυτών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για εφαρμογές σε διάφορους τομείς της φυτικής παραγωγής και την αύξηση της παραγωγικότητας των φυτών.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από ηλεκτρονικές προβολές διαφανειών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού. Στο εργαστήριο, μετά από σύντομη παρουσίαση από τον εκπαιδευτικό της μεθοδολογίας του εκάστοτε αντικειμένου, οι φοιτητές εκτελούν την εργαστηριακή άσκηση με χρήση των απαραίτητων επιστημονικών οργάνων. Επιπλέον οι φοιτητές ασκούνται στη συγγραφή ερευνητικών εργασιών στις οποίες παρουσιάζουν τα πειραματικά τους δεδομένα.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει, εκτός του τελικού γραπτού διαγωνίσματος, ενδιάμεσα μικρής διάρκειας προαιρετικά διαγωνίσματα (πρόοδοι), ο βαθμός των οποίων συμβάλλει κατά 40% στην τελική βαθμολογία. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν σε θέματα ανάπτυξης, πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους και αντιστοίχισης. Ο βαθμός του εργαστηρίου προκύπτει από την απόδοση του φοιτητή στις υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις (50%) και στις εργασίες παρουσίασης των πειραματικών δεδομένων (50%).

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
Kαράταγλης Σ., 2002. Φυσιολογία Φυτών. Εκδ. Art of Text.
Λουλακάκης Κ., 2012. Σημειώσεις Φυσιολογίας Φυτών. ΤΕΙ Κρήτης.
Λουλακάκης Κ., 2012. Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσιολογίας Φυτών. ΤΕΙ Κρήτης.
Ρουμπελάκη – Αγγελάκη Α.Κ., 2004. Φυσιολογία Φυτών. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
Salisbury F.B., and C.W. Ross, 1992. Plant Physiology. Wadsworth Pub. Co., Inc., Belmont.
Taiz L., and E. Zeiger, 2012. Φυσιολογία Φυτών – 1η Ελληνική έκδοση. Εκδόσεις Utopia.
 
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email