Ανακοίνωση σχετικά με την συνέχιση της πρακτικής άσκησης στα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Ανακοίνωση σχετικά με την συνέχιση της πρακτικής άσκησης στα τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Σας ενημερώνουμε ότι λαμβάνοντας υπόψη

1)     την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 713421, ΦΕΚ 4899/τ’ Β/06-11-2020 (περιοριστικά μέτρα)
2)     τη διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 380/07-11-2020) (αναστολή πρακτικής)
3)     την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων  (δυνατότητα για τηλεργασία)
4)     το ΦΕΚ 1935Β΄/ 20.5.2020 του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (δυνατότητα για ολοκληρωμένη πρακτική άσκηση με μικρότερη διάρκεια)
για την πρακτική άσκηση φοιτητών των τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Πληροφορικής ισχύουν τα ακόλουθα:
α) Για τους φοιτητές με έναρξη πρακτικής άσκησης το χειμερινό εξάμηνο 2020-21: Η πρακτική άσκηση είναι σε αναστολή για το διάστημα 06-11-2020 έως 30-11-2020. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν οι φοιτητές θα περιμένουν να λάβουν τη νέα εγκριτική απόφαση προκειμένου να συνεχίσουν την πρακτική τους.
β) Για τους φοιτητές με έναρξη πρακτικής άσκησης το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 2020: Κρίνεται αναγκαίο να εξεταστούν όλες οι δυνατές λύσεις στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων ώστε να ολοκληρώσουν σύντομα την πρακτική τους. Οι φοιτητές αυτοί έχουν υποστεί τις συνέπειες και των προηγούμενων περιοριστικών μέτρων, πολλοί δε από αυτούς θέλουν ελάχιστο χρόνο για την ολοκλήρωση των έξι μηνών πρακτικής. Για τους φοιτητές πρακτικής εαρινού εξαμήνου που έχουν προβλεπόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης έως 31-12-2020 έχουμε τη δυνατότητα, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο:
1.    Να συνεχιστεί η πρακτική άσκηση εξ αποστάσεως για όσο διάστημα ισχύουν τα μέτρα περιορισμού της διασποράς του COVID-19 εφόσον α) συμφωνούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Τμήμα, φοιτητής, φορέας υποδοχής) και β) καλύπτονται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 383/10-11-2020 του ΥΠΑΙΘ. Ο φορέας, σε συνεργασία με τον φοιτητή, απαιτείται να καταθέσει στο Τμήμα σχετική βεβαίωση αποδοχής στην οποία θα δηλώνει το αντικείμενο της τηλεργασίας.
2.      Στις περιπτώσεις που η πρακτική δεν μπορεί να συνεχιστεί εξ αποστάσεως, η πρακτική παραμένει σε αναστολή μέχρι νεωτέρας. Για τους φοιτητές αυτούς, εάν μέχρι 31-12-2020 (λήξη εαρινού εξαμήνου 2019-2020)  δεν έχουν συμπληρωθεί οι έξι μήνες, τότε το Τμήμα δύναται να θεωρήσει την πρακτική άσκηση ολοκληρωμένη επειδή συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ΦΕΚ 1935/τ.Β΄/20-05-2020. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής αποζημιώνεται μόνο για τον πραγματικό χρόνο υλοποίησης πρακτικής. Απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή με την οποία θα δηλώνει ότι επιθυμεί την ολοκλήρωση και αποδέχεται τη μειωμένη αποζημίωση. Η επαρκής ολοκλήρωση θα αξιολογείται από το Τμήμα κατά περίπτωση.
γ) Πρακτική εξ αποστάσεως: Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί πολύ σημαντική, θεσμοθετημένη υποχρεωτική διαδικασία του ΠΠΣ του Τμήματος καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον εργασιακό χώρο, συνδέοντας την εκπαίδευση με τους παραγωγικούς φορείς.  Κατά κανόνα, η πρακτική άσκηση απαιτεί τη φυσική παρουσία των φοιτητών και επομένως η διεξαγωγή της δεν δύναται γενικά να πραγματοποιείται εξ αποστάσεως. Όμως, όταν οι στόχοι της πρακτικής έχουν επιτευχθεί σε σημαντικό βαθμό, όπως στις περιπτώσεις φοιτητών με ελάχιστο υπολειπόμενο χρόνο για τη συμπλήρωση του εξαμήνου, η τηλεργασία είναι αποδεκτή κατά τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, εφόσον το αντικείμενο απασχόλησης το επιτρέπει.  
Για να γίνει αποδεκτή εξ αποστάσεως εργασία για το διάστημα 6/11/2020 έως 30/11/2020 (σε περίπτωση χρονικής επέκτασης της ολικής καραντίνας θα εκτιμηθούν εκ νέου οι διαδικασίες) σε πρακτική άσκηση πρέπει:
Η φύση της εργασίας να δικαιολογεί την τηλεργασία (αυτό θα εκτιμηθεί από τον υπεύθυνο πρακτικής του τμήματος σε συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό της πρακτικής)
Να κατατεθεί στη γραμματεία του τμήματος ΗΜΜΥ βεβαίωση/δήλωση του εργοδότη και του φοιτητή ότι συναινούν (επισυνάπτονται)
Και υποχρεωτικά να έχει ξεκινήσει η πρακτική άσκηση πριν την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου δηλαδή πριν την 1/10/2020  

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, November 19, 2020 - 11:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr