ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.

ΕΛΜΕΠΑ                                                                                 Ηράκλειο  18-03-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε.
 
Eνημερώνουμε τους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Υπολογιστών Τ.Ε. ότι σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. 383/10-11-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την με αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 71342/06-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση και την με αρ. πράξη 30 (Θέμα 2.α.)/02-03-2021 απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος, έχουν την δυνατότητα να ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση με μεθόδους εξ΄αποστάσεως από 01/04/2021 μετά από συμφωνία όλων των συμβαλλόμενων μερών(φοιτητής, φορέας αποδοχής και ΑΕΙ). 
 
                                                                        Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, March 18, 2021 - 13:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr