ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ

 
ΕΛΜΕΠΑ                                                                                                 Ηράκλειο  31-03-2021
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ
 
Eνημερώνουμε τους φοιτητές ότι με το με αρ. πρωτοκόλλου 35762/Ζ1/30-03-2021 έγγραφο του Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι δυνατή η μετακίνηση των φοιτητών που έχουν δικαίωμα δωρεάν σίτισης και μετακινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη από τη προβλεπόμενη, με χρήση του κωδικού 2. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους σχετική βεβαίωση από τη γραμματεία του τμήματος σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται.
 
 
 
 
                                                                                      Από τη γραμματεία του τμήματος
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Wednesday, March 31, 2021 - 17:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr