Διάρκεια Σπουδών

Διάρκεια Σπουδών

Αγαπητοί φοιτητές,
όπως γνωρίζετε oι τελευταίοι εισακτέοι εγγράφηκαν σε τμήματα του ΤΕΙ  Κρήτης το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.  Στη συνέχεια, από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και μετά οι επιτυχόντες υποψήφιοι εγγράφονται σε τμήματα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.  Πρόσφατη νομοθεσία καθόρισε την ανώτατη διάρκεια φοίτησης ανάλογα με την ελάχιστη διάρκεια για την απονομή του τίτλου σπουδών (νόμος 4777/2021).  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις όταν ολοκληρωθεί η ανώτατη διάρκεια φοίτησης τότε η Κοσμητεία της Σχολής εκδίδει πράξη διαγραφής. Υπέρβαση επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση σοβαρών λόγων υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
Στο πλαίσιο της επιτυχούς ολοκλήρωσης των σπουδών σας προτείνεται να δραστηριοποιηθείτε με την ενεργό συμμετοχή σας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις του Τμήματος σε σχέση με τα μαθήματα και τις εξετάσεις, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης e-class, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του φοιτητολογίου (student.hmu.gr) να ενημερωθείτε για τα μαθήματα που οφείλετε, δείτε τις ανακοινώσεις για θέματα πτυχιακών εργασιών ή Πρακτικής άσκησης (σε περίπτωση που δεν τις έχετε αναλάβει ακόμα), ανεξάρτητα από το αν τελικά πραγματοποιηθούν διαγραφές ή όχι. Είναι προς όφελος όλων να ολοκληρώσετε τις σπουδές που ξεκινήσατε και να λάβετε το πτυχίο σας.
Ο πίνακας παρακάτω δίνει το μέγιστο διάστημα φοίτησης ανάλογα με το έτος  εισαγωγής και την τυπική διάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με τα τρέχοντα δεδομένα.
Ακαδημαϊκό έτος εισαγωγήςΤυπική διάρκεια φοίτησηςΦοίτηση έως το  ακαδημαϊκό έτος
2021-20225 έτη2028-2029
2020-20215 έτη2028-2029
2019-20205 έτη2028-2029
2018-20194 έτη2026-2027
2017-20184 έτη2026-2027
2016-2017 ή προγενέστερα4 έτη2024-2025

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Monday, April 18, 2022 - 12:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr