“Φοιτητές: δηλώστε συγγράμματα στον Εύδοξο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021»

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ:

“Φοιτητές: δηλώστε συγγράμματα στον Εύδοξο το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021»

https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf

 Σύμφωνα με την παραπάνω εγκύκλιο, λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνoϊού COVID-19, η διανομή των διδακτικών συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα πραγματοποιηθεί με κατ’ οίκον παράδοση αυτών προς τους δικαιούχους φοιτητές με ευθύνη των εκδοτικών οίκων μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών (courier) ή/και με δικά τους μέσα.
 Επιπρόσθετα, δικαίωμα επιλογής συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου έχουν και φοιτητές που είτε δεν υπέβαλλαν δήλωση συγγραμμάτων είτε δεν παρέλαβαν τα συγγράμματα του χειμερινού εξαμήνου στο σύνολό τους (πληροφορίες στο σύνδεσμο που παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης).
 Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τη Δευτέρα 5 Απριλίου 2021. Διευκρινίζεται ότι δεν δύναται να υπάρξει παρέκκλιση από την εν λόγω προθεσμία, συνεπώς η ως άνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής δηλώσεων είναι υποχρεωτική.
 Προκειμένου να καταστεί δυνατή η κατ’ οίκον παράδοση των διδακτικών συγγραμμάτων κάθε φοιτητής οφείλει να δηλώσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» τον τόπο παράδοσης στον οποίο επιθυμεί να του παραδοθούν τα διδακτικά συγγράμματα που έχει επιλέξει. Ως τόπος κατ’ οίκον παράδοσης δύναται να ορισθεί οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτεια και την Κύπρο. Για τον λόγο αυτό, οι δικαιούχοι φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, καλούνται να δηλώσουν τον «τόπο παράδοσης», συμπληρώνοντας τα πεδία της «Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης», και συγκεκριμένα: Οδό, Αριθμό, Ταχυδρομικό Κώδικα, Περιοχή, Καλλικρατικό Δήμο, Περιφερειακή Ενότητα, Χώρα και Σχόλια Παράδοσης, ενώ παράλληλα καλούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους (κινητό τηλέφωνο και e–mail). Ειδικότερα οι φοιτητές που δηλώνουν ως τόπο κατ’ οίκον παράδοσης την Κύπρο, θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν δηλώσει στα στοιχεία επικοινωνίας τους κυπριακό αριθμό κινητού τηλεφώνου για τη διευκόλυνση της διανομής μέσω των αντίστοιχων εταιριών ταχυμεταφορών.
 Μετά το πέρας της διαδικασίας επιλογής διδακτικού συγγράμματος κάθε φοιτητής λαμβάνει άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έναν κωδικό (PIN) τον οποίο είναι υποχρεωμένος να διαφυλάξει και να χρησιμοποιήσει μόνο για όσα συγγράμματα διανεμηθούν απευθείας από τους εκδοτικούς οίκους με δικά τους μέσα. 
Τα συγγράμματα αποστέλλονται μέσω εταιρίας ταχυμεταφοράς ή με μέσα του εκδοτικού οίκου και παραδίδονται χωρίς την είσπραξη κάποιου αντίτιμου από τον φοιτητή. Η δαπάνη της μεταφοράς βαρύνει αποκλειστικά τους εκδοτικούς οίκους.
 Για περισσότερες πληροφορίες:

https://eudoxus.gr/files/Dianomi_Earinou_2020-21.pdf

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, March 30, 2021 - 11:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr