24/3/2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΚΥΑ αρ. ΦΕΚ 956/21-3-2020 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 - Πρακτική Άσκηση

24/3/2020 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ΚΥΑ αρ. ΦΕΚ 956/21-3-2020 για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020 - Πρακτική Άσκηση

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Tuesday, March 24, 2020 - 15:30

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708