31/1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

31/1/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΣΤΗΝ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ Ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
 
ότι ως εξεταστέα ύλη στην ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ
 
ορίζεται από το βιβλίο OXFORD   ENGLISH   FOR  COMPUTING:
 
 
                        UNIT 1: Task 4, task 5, task 7, task 8, task 11
     
                        UNIT 2: Task 3, task 4, task 5, task 6, task 7,  task 8, task 9,  
                                        task 14, task 15, task 16 & task 17
        
                         UNIT 3: Task 2, task 3, task 4, task 5 & task 6
                                         
                         UNIT 5: Task 2, task 3 & task 5
 
                          UNIT 6: Task 2, task 3, task 4, task 5, task 6, task 9, task 10  
                                         &  task 12.
 
                                 
Κ α λ ό      δ ι ά β α σ μ α
 
&
 
Κ α λ ή    ε π ι τ υ χ ί α  ! ! !
 
 
Η καθηγήτρια
 
 
 
                                            Βίλμα   Βαβουρανάκη
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Friday, January 31, 2020 - 15:00

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379716, 2810-379795, 2810-379853, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr

Εργαστήρια
Τηλ: 2810-379776
Τηλ: 2810-379708