Αποστολή του Τμήματος

Το Τμήμα έχει ως αποστολή την εκπαίδευση Κοινωνικών Λειτουργών υψηλού επιπέδου, παρέχοντας σύγχρονες γνώσεις που θα τους διασφαλίζουν επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και της ραγδαία αναπτυσσόμενης επιστήμης και τεχνολογίας. Παράλληλα αποστολή του Τμήματος είναι η προώθηση και διεξαγωγή της έρευνας, συμβάλλοντας στην πρόοδο της Κοινωνικής Εργασίας ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης, αλλά και στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.

Στο πλαίσιο της αποστολής του το Τμήμα:

 • Εφοδιάζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να είναι ανταγωνιστικοί στο εθνικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους μετάδοσης γνώσης και τεχνολογίες εκπαίδευσης.
 • Διεξάγει εφαρμοσμένη κοινωνική έρευνα στα γνωστικά του αντικείμενα και παρακολουθεί και αφομοιώνει τις επιστημονικές και κοινωνικές εξελίξεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Δημιουργεί πλαίσια εργαστηριακής άσκησης για την εκπαίδευση των φοιτητών του σε νέους τομείς, πέραν των παραδοσιακών.
 • Αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με κοινωνικές οργανώσεις, υπηρεσίες και τοπικούς φορείς στο πλαίσιο της σύνδεσης της εκπαίδευσης με την τοπική κοινωνία και συμπράττει για την ανάπτυξη κοινωνικών προγραμμάτων με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 • Αναπτύσσει διαπανεπιστημιακές συνεργασίες με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών.
 • Συμπράττει με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα για την ανάπτυξη και τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
 • Συνεργάζεται με ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με άλλους οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς.
 • Μεριμνά για την ανάπτυξη προγραμμάτων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.
 • Αναπτύσσει διαδικασίες για τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των λειτουργιών του.

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators