Γνωστικό αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας, ως εφαρμοσμένης κοινωνικής επιστήμης, είναι η ενδυνάμωση του ατόμου με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του και την κοινωνική ευημερία, η ενίσχυση της κοινωνικής αλλαγής μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων στην κοινωνική πολιτική, στους κοινωνικούς θεσμούς και σε άλλες κοινωνικές δομές, καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων. Η προσέγγιση της Κοινωνικής Εργασίας είναι ολιστική - εστιάζει στην αλληλεπίδραση ατόμου/κοινωνικού περιβάλλοντος - και διεπιστημονική. Στο πλαίσιο των παρεμβάσεών της η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις αρχές.

Τα βασικά γνωστικά πεδία που καλύπτει το πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου της Κοινωνικής Εργασίας είναι: θεωρία-μεθοδολογία-δεοντολογία Κοινωνικής Εργασίας, κοινωνική πολιτική, οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, κοινωνιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες για την ανθρώπινη ανάπτυξη και συμπεριφορά, μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας.

Γραμματεία

  • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
  • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
  • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
  • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators