Γνωστικοί στόχοι

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στοχεύει στην παροχή των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών εφαρμογής που προϋποθέτει η σύγχρονη άσκηση της επιστήμης της Κοινωνικής Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος αναλύεται στους παρακάτω γνωστικούς στόχους του προγράμματος σπουδών :

 • Ανίχνευση, περιγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των κοινωνικών προβλημάτων σε επίπεδο ατόμου, οικογένειας, ομάδας και κοινότητας.
 • Εφαρμογή κατάλληλων κοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την αποκατάσταση ή βελτίωση της κοινωνικής λειτουργικότητας, την επίτευξη ευημερίας και κοινωνικής ανάπτυξης.
 • Ενίσχυση της ικανότητας των ατόμων να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους με μεθόδους συμβουλευτικής, υποστήριξης, καθοδήγησης, ενεργοποίησης, κινητοποίησης και κοινωνικής δράσης.
 • Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για την πρόληψη ή την κάλυψη ατομικών και κοινωνικών αναγκών.
 • Διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών ή οργανισμών που σχεδιάζουν, υλοποιούν και αξιολογούν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής και κοινωνικής παρέμβασης.
 • Ανάδειξη, μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της πρακτικής άσκησης στο επάγγελμα, του διεπιστημονικού χαρακτήρα του επαγγέλματος και απόκτηση δεξιοτήτων, με στόχο την αποτελεσματική συνεργασία στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων εργασίας στα αντίστοιχα πεδία εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας.
 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα ατόμων ή πληθυσμιακών ομάδων με στόχο την άμβλυνση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού ρατσισμού.
 • Σχεδιασμός και διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας σε θέματα σχετικά με την ανάλυση των κοινωνικών προβλημάτων, την κοινωνική πολιτική και την κοινωνική εργασία.
 • Aσκηση επαγγελματικής εποπτείας.

Γραμματεία

 • Διεύθυνση: Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
 • E-mail: kostfra@staff.teicrete.gr 
 • Τηλ: 2810-379536, 2810-379534
 • Fax: 2810-379504 ή 2810-251147

Γραμματεία ΣΕΥΠ: κα Περβολαράκη Μ., secrseyp@staff.teicrete.gr

Administrators