ΤΑ-ΠΑ6017 Ειδικά Θέματα Μουσικού Προγραμματισμού

Εξάμηνο: ΣΤ’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 3 ώρες

Χαρακτήρας: ΕY

Πρόκειται για ένα μάθημα επιλογής, που αποσκοπεί στη δημιουργία κινήτρων σε σπουδαστές που ενδιαφέρονται για τη σύνθεση και την επεξεργασία του ήχου με καθαρά προγραμματιστικές μεθόδους. Η διδασκόμενη γλώσσα προγραμματισμού είναι η Java, ενώ η έμφαση δίνεται στις εφαρμογές τις στην αναπαραγωγή και επεξεργασία δεδομένων ήχου (audio streams).

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

 • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό – τι είναι το αντικείμενο, τι είναι η κλάση, ιεραρχίες κλάσεων. Παράδειγμα αλγορίθμου επίλυσης φυσικού προβλήματος με αντικείμενα

 • Βασικές αρχές αντικειμενοστραφή προγραμματισμού: κληρονομικότητα (inheritance), αφαιρετικότητα (abstraction), ενθυλάκωση (encapsulation) και πολυμορφισμός (polymorphism). Παράδειγμα αλγορίθμου επίλυσης φυσικού προβλήματος με αντικείμενα

 • Η γλώσσα προγραμματισμού Java. Δομή ενός προγράμματος στη Java

 • Το Object στη Java: creation, use & lifetime

 • Η έννοια του API: packages, classes, interfaces και abstract classes

 • Χειρισμός σφαλμάτων στη Java: Exception handling

 • Παράδειγμα υλοποίησης ενός minimal API

 • Δομή του JavaSound API.

 • Τα interfaces Clip και Line οι υποκλάσεις τους και πώς χρησιμοποιούνται.

 • Αρχεία ήχου στη JavaSound

 • Ανάγνωση και δημιουργία αρχείων με τη JavaSound

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Στο εργαστήριο οι σπουδαστές αρχικά εξοικειώνονται με τη χρήση ενός συγκεκριμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE). Στη συνέχεια συγγράφουν απλά προγράμματα, ενώ από τα μέσα του εξαμήνου και μετά ξεκινούν να δουλεύουν πάνω στην τελική τους εργασία, η οποία θα είναι ατομική και έχει τη μορφή ενός mini project. Καθώς το μάθημα είναι επιλογής, και άρα ο αριθμός των σπουδαστών περιορισμένος, θα υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης των φοιτητών για το κάθε project ξεχωριστά.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης