ΤΑ-5010 Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

Εξάμηνο: Ε’

Θεωρία: 2 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Άσκηση: 0 ώρες

Χαρακτήρας: Υ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό Μέρος (2 ώρες)

 • Εισαγωγή στη Ψηφιακή Επεξεργασία σήματος. Εισαγωγή στους διάφορους τύπους σημάτων

 • Στοιχεία Στατιστικής και πιθανοτήτων Ι (μέσος όρος και διασπορά δεδομένων, εξάρτηση μεταβλητών, το ιστόγραμμα, η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, η κανονική κατανομή, συσχέτιση, αυτοσυσχέτιση, ετεροσυσχέτιση, αποσυσχέτιση και ανεξαρτησία)

 • Γραμμικά συστήματα. Ιδιότητες των γραμμικών συστημάτων και η αρχή της υπέρθεσης. Ανάλυση σήματος σε συνιστώσες

 • Συνέλιξη. Η συνάρτηση δέλτα και η έννοια της κρουστικής απόκρισης. Εφαρμογές της κρουστικής απόκρισης

 • Ο διακριτός μετασχηματισμός Fourier. Η βάση των συναρτήσεων Fourier, φασματική ανάλυση σήματος, σύνθεση σήματος

 • Εφαρμογές του διακριτού μετασχηματισμού Fourier. Η συνέλιξη στο χώρο των συχνοτήτων. Φασματογράφημα. Απόκριση συχνότητας γραμμικού συστήματος

 • Μέθοδοι φασματικής ανάλυσης. Εντοπισμός συχνοτήτων μιας χρονοσειράς

 • Εισαγωγή στα ψηφιακά φίλτρα. Αναπαράσταση στο χρόνο και τη συχνότητα. FIR φίλτρα, IIR φίλτρα. Βαθυπερατά, υψιπερατά και ζωνοδιαβατά φίλτρα. Κατηγοριοποίηση φίλτρων

 • Τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας σήματος ομιλίας

 • Εισαγωγή σε προχωρημένα θέματα ανάλυσης και κατηγοριοποίησης ακουστικών σημάτων

 • Εκτίμηση χρονικής καθυστέρησης και γωνίας άφιξης σε συστοιχία μικροφώνων

 • χωρικός εντοπισμός ακουστικής πηγής

 • αποθορυβοποίηση σήματος,

 • κωδικοποίηση

 • διαχωρισμός ακουστικών πηγών,

 • αυτόματη αναγνώριση ομιλητή,

 • αυτόματη αναγνώριση ομιλίας.

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες)

Στο εργαστηριακό μέρος οι σπουδαστές υλοποιούν τους αλγόριθμους που διδάσκονται στη θεωρία στο προγραμματιστικό περιβάλλον MATLAB.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης