ΤΑ-7010 Συστήματα Πολυκάναλης Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου

Εξάμηνο: Ζ’

Θεωρία: 2 ώρες

Άσκηση: 4 ώρες

Εργαστήριο: 2 ώρες

Χαρακτήρας: ΕΥ

Περίγραμμα ύλης

Θεωρητικό μέρος (2 ώρες)

Επεξήγηση βασικών διαφορών λειτουργίας αναλογικών – ψηφιακών συστημάτων διαχείρισης audio πληροφορίας. Βασικές μέθοδοι ψηφιακής κωδικοποίησης του ήχου. Φαινόμενο alias. Επεξήγηση, ανάλυση προβλημάτων που προκύπτουν από αυτό και τρόποι αντιμετώπισης του. Κβαντοποίηση έντασης ηχητικού σήματος κατά την ψηφιοποίηση. Επεξήγηση διαδικασίας και ανάλυση προβλημάτων όπως quantizing distortion. Ανάλυση παραμέτρων όπως, bitrate, dither, dynamic range, dBFS. Λύσεις προβλημάτων που προκύπτουν κατά την ψηφιοποίηση. Επεξήγηση όρων όπως Oversampling, Δ/Σ Modulation, noise-shaping κ.λ.π. Μέσα εγγραφής-αναπαραγωγής ψηφιακού audio σήματος, Stationary Head Tape Recorders, Rotary Head Cassette Recorders, Scsi/Firewire H/D, προτερήματα, μειονεκτήματα, κατασκευαστές. Ψηφιακά interfaces μετάδοσης audio πληροφορίας, SPDIF, TDIF, AES/EBU, ADAT Optical, χαρακτηριστικά. WORD CLOCK χρονισμός. Επεξήγηση, ανάλυση προβλημάτων που προκύπτουν από έλλειψη αυτού και μέθοδοι συνδεσμολογίας. Control Rooms, αναφορά σε βασικούς τύπους κατασκευής αυτών, επεξήγηση διαφορών, πλεονεκτήματα – μειονεκτήματα.

Εργαστηριακό μέρος (2 ώρες):

Οι εργαστηριακές ασκήσεις καταπιάνονται με την εκμάθηση συστημάτων πολυκάναλης ψηφιακής επεξεργασίας ήχου (DAW) όπου με χρήση του συστήματος των ProTools καλύπτονται οι βασικές παράμετροι εγκατάστασης και λειτουργίας τέτοιων συστημάτων. Περιγραφή DAW συστήματος, λογισμικό, περιφερειακό Hardware, διασύνδεση. Ψηφιακό Interface, είσοδοι έξοδοι, αναλογική-ψηφιακή είσοδος-έξοδος σήματος. Επιφάνεια MIX. Δημιουργία Project, τύποι καναλιών (tracks). Επιφάνεια EDIT. Εργαλεία διαχείρισης ηχητικής πληροφορίας, menu edit. Επιφάνεια Insert, Επιφάνεια Send, τύποι Plugins, βασικές παράμετροι λειτουργίας. Διασύνδεση περιφερειακών ψηφιακών συσκευών επεξεργασίας ήχου, word clock χρονισμός, Συγχρονισμός με χρήση SMPTE, MTC. Λειτουργίες non-destructive record, διαχείριση audio πληροφορίας και αποθηκευτικού χώρου συστήματος. Automation. Remote controllers, πρωτόκολλα διασύνδεσης, βασικές λειτουργίες. Διευθέτηση audio data, δημιουργία backup, μεταφορά δεδομένων σε διαφορετικές πλατφόρμες, θέματα συμβατότητας. Η ύλη του εργαστηρίου εξετάζεται με την παράδοση ατομικής εργασίας που περιλαμβάνει την κατανόηση και πρακτική άσκηση στα τεχνικά θέματα που κάλυψε η ύλη του εργαστηρίου ενώ λειτουργούν και ελεύθερα εργαστήρια κάθε εβδομάδα για την τριβή (πρακτική άσκηση) στα θέματα που καλύπτει το κάθε εργαστήριο.

Ελληνικά

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης
Ε. Δασκαλάκη Περιβόλια
741 33, Ρέθυμνο

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γραμματεία: 28310-21900, 902 & 903
Γραμματεία (ΦΑΞ): 28310-21912
Πρόεδρος: 28310-21901

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

grmta@staff.teicrete.gr

Η Γραμματεία του τμήματος δέχεται τους ενδιαφερόμενους Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 11:00 έως 13:00. Βρίσκεται στο Κτήριο Α στον 1ο όροφο.
Γραμματέας: Νίκος Γωνιωτάκης