Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι (ΣΗΕ Ι)

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή τη βασική γνώση της σύγχρονης Τεχνολογίας Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ). Ο φοιτητής εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες και τις μεθόδους που υπεισέρχονται στη σύγχρονη πρακτική στα ΣΗΕ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει βασική γνώση του σύγχρονου περιβάλλοντος λειτουργίας των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Θα έχει γνώση των διαδικασιών και αφετέρου των οικονομικών που υπεισέρχονται στη λειτυργία ενός ΣΗΕ. Θα έχει τέλος γνώση επίλυσης στοιχειωδών τεχνικών προβλημάτων που αφορούν το ηλεκτρικό σύστημα.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα ΣΗΕ: Συμβατικές Μονάδες Παραγωγής ΗΕ και Μονάδες
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με έμφαση στις ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και τα φωτοβολταϊκά (Φ-Β) συστήματα.
Μονοφασικά και τριφασικά συστήματα ηλεκτρικών μεγεθών. Συμμετρικά και ασύμμετρα τριφασικά συστήματα. Μέθοδος συμμετρικών συνιστωσών. Σφάλματα τριφασικού δικτύου.
Σύστημα παράστασης ηλεκτρικών μεγεθών ανά μονάδα (per unit).
Στοιχεία εξοπλισμού ΣΗΕ. Οικονομικά θέματα ΣΗΕ: κόστος διάθεσης και τιμολόγηση ΗΕ.
Το Ελληνικό ΣΗΕ. Το Ευρωπαϊκό ΣΗΕ: UCTE. ΄Άλλα ΣΗΕ.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Θ. Παπάζογλου, Μονογραφίες θεμάτων ΣΗΕ Ι, ΤΕΙΗ, 1999
ΔΕΗ, Το Ελληνικό Σύστημα, Ετήσια έκθεση, 1997
Ι.Κ. Καλδέλλη, Διαχείριση της Αιολικής Ενέργειας, Εκδόσεις: Αθ. Σταμούλης 1999
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr