ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ 6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα μαθήματα του 6ου  εξάμηνου δεν υπάρχουν μη υπόχρεοι παρακολούθησης εργαστήριου.
Όσοι είναι σε λίστα να ακολουθήσουν τις οδηγίες του καθηγητη του κάθε μαθήματος στο e-class.
 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Thursday, February 18, 2021 - 11:45

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@ie.teicrete.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr