Μηχανικοί Λογισμικού Τ.Ε.

Στο τμήμα «Μηχανικών Πληροφορικής» η κατεύθυνση Μηχανικών Λογισμικού περιλαμβάνει μαθήματα (κορμού και επιλογής) που στοχεύουν στην κατάρτιση των φοιτητών στο γνωστικό αντικείμενο της μηχανικής Συστημάτων Λογισμικού.

Ο κύριος στόχος του προγράμματος της κατεύθυνσης είναι να εκπαιδεύσει, να εξοικειώσει, και να εξειδικεύσει τους φοιτητές σε ένα εύρος γνωστικών αντικειμένων που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής Συστημάτων Λογισμικού. Φοιτητές που ακολουθούν αυτή την κατεύθυνση εκπαιδεύονται σε σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνικές ανάλυσης,  ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης και αξιολόγησης Συστημάτων Λογισμικού (διαφορετικού τύπου και σκοπού). Δίνεται δε έμφαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων για την εφαρμογή αυτών σε πραγματικά προβλήματα. Ένας άλλος σημαντικός στόχος του προγράμματος της κατεύθυνσης είναι οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και ευθύνης τα οποία είναι απαιτούμενα προσόντα για εργασία στην επιστημονική περιοχή της Μηχανικής Λογισμικού. 

Λόγω της ποικιλίας των απαιτήσεων σε λογισμικό, το πρόγραμμα είναι προσεκτικά  σχεδιασμένο, δίνοντας στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια σε ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων για ανάπτυξη λογισμικού, ώστε αυτοί να μπορέσουν επιτυχώς να ενσωματώσουν τα πολλά και ποικίλα περιβάλοντα ανάπτυξης λογισμικού στην επαγγελματική τους ζωή. 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr