Νομοθεσία για Πρακτική Άσκηση

Σχετική Νομοθεσία
 1. Το άρθρο 24 του N. 1404/83, που αναφέρεται στη Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ, καθιερώνει για πρώτη φορά την Πρακτική Ασκηση ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών. 
 2. Στο ΦΕΚ 59/85 Τ.Α΄ Π.Δ. 174/85, εισάγεται ασκηση στο επάγγελμα των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Πιο συγκεκριμένα:
 • καθορίζεται η διάρκεια της Πρακτικής Ασκησης,
 • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος Πρακτικής Ασκησης για κάθε ειδικότητα,
 • θεσμοθετείται η επιτροπή Πρακτικής Ασκησης, 
 • καθιερώνεται η εποπτεία τόσο για τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα,
 • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα, αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκουμένων φοιτητών, 
 • αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της Πρακτικής Ασκησης και τέλος, 
 • γίνεται αναφορά στο βιβλίο Πρακτικής Ασκησης, που τηρείται από τους ασκουμένους. 
Mε την υπ' αριθ. Ε5/1303/3-3-86 κοινή απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θεσμοθετείται η ασφάλιση των φοιτητών και κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης πέρα από το χρόνο φοίτησης των φοιτητών των ΤΕΙ κατά το οποίο τους παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σύμφωνα με το Π.Δ. 174/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α' /8-5-84) "Ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη φοιτητών ΤΕΙ". 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ. Α'/30-9-85) καθορίζεται ο τρόπος της αποζημίωσης των ασκουμένων φοιτητών. Ειδικότερα για το ύψος της αποζημίωσης καθώς και για άλλα παρεμφερή θέματα έχουν δοθεί διευκρινήσεις μέσω εγκυκλίων του ΥΠΕΠΘ και του Υπουργείου Εργασίας. 
Τέλος, με το Π.Δ. υπ' αριθ. 483/13-11-84 (ΦΕΚ 173/τ.Α' /13-11-84) ορίζονται διευκολύνσεις που παρέχονται γενικά στους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση. 
 
Εργασιακοί χώροι Πρακτικής Ασκησης
Η Πρακτική Ασκηση πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της έδρας του ΤΕΙ. Εργασιακοί χώροι κατά την έννοια του Ν.1404/83 είναι:
 • Ο δημόσιος τομέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.1256/1982 σε συνδυασμό με τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.1351/1983,
 • Ο κοινωνικοποιημένος τομέας (συγκοινωνίες, συνεταιρισμοί, τράπεζες, δημοτικές επιχειρήσεις κλπ),
 • Ο ιδιωτικός επιχορηγούμενος τομέας,
 • Ο ιδιωτικός τομέας. 
 Αποζημίωσεις φοιτητών από το πρόγραμμα της Πρακτικής Ασκησης
Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί την επιχείρηση με το 50% του ποσού αυτού, δηλαδή με 261,75 και 228,25 ευρώ το μήνα, αντίστοιχα. Οι φοιτητές που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) θα αποζημιώνονται, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΤΕΙ Κρήτης, τηλ:  2810379337.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr