Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Ενημέρωση και εκπαίδευση των φοιτητών σε ολοκληρωμένες εφαρμογές Αυτοματισμου στη Βιομηχανία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά από επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο φοιτητής έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση της λειτουργίας, την ανάπτυξη νέων και τη βελτιστοποίηση υφιστάμενων συστημάτων βιομηχανικών αυτοματισμών. Ο φοιτητής θα γνωρίζει τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς στους οποίους υπόκεινται τα συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών, καθώς και τις διατάξεις από τι οποίες αυτά αποτελούνται, όπως αισθητήρια, επενεργητές, διατάξεις ελέγχου κ.α
Τέλος, ο φοιτητής κατέχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτείται για την
ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμών που βασίζονται σε προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές. Στο εργαστηριακό επίπεδο, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει σημαντική εξοικείωση με τα συστήματα βιομηχανικών αυτοματισμών και θα είναι σε θέση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει τη διασύνδεση τέτοιων διατάξεων με σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος βιομηχανικού ελέγχου. Επίσης, ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει δεξιότητες στον προγραμματισμό βιομηχανικών λογικών ελεγκτών, μέσω της πρακτικής εξάσκησης πάνω σε διατάξεις προσομοίωσης πραγματικών διεργασιών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Εισαγωγή στον Βιομηχανικό / Πληροφορικό Έλεγχο
Δομή και βασικές αρχές λειτουργίας των PLC
Προγραμματισμός PLC: Εντολές εξόδου, αυτοσυγκράτησης, διαχείρισης επαφών,
διαφόρισης, Χρονιστές και απαριθμητές, Μεταφορά, σύγκριση και μετατροπή
δεδομένων, Αριθμητικές εντολές, Υπορουτίνες και διακοπές
Αισθητήρια και μετατροπείς για βιομηχανικές εφαρμογές
Διασύνδεση αισθητηρίων, δειγματοληψία και μορφοποίηση μετρήσεων
Τύποι βιομηχανικού ελέγχου (μοναδικού βρόχου, διαδοχικός έλεγχος, έλεγχος λόγου,
έλεγχος πρόσμιξης)
Βιομηχανικές εφαρμογές ελεγκτών τριών όρων (PID)
Λογισμικό Διεπαφής Ανθρώπου – Μηχανής (Human – Machine Interface, HMI)
Κατανεμημένος έλεγχος διεργασιών
Βιομηχανικά δίκτυα: τοπολογίες, βασικά χαρακτηριστικά, γνωριμία με πρωτόκολλα όπω
Industrial Ethernet, CanOpen, Profibus κλπ.
Εποπτικός Έλεγχος & Συλλογή Δεδομένων (Supervisory Control & Data Acquisition,
SCADA)
Αξιοπιστία – Διαθεσιμότητα Συστημάτων
Σύγχρονες τάσεις – εφαρμογές βιομηχανικών αυτοματισμών
Εργαστήριο
Αναγνώριση βασικών εξαρτημάτων PLC.
Ακολουθιακά συστήματα με βάση εντολές αυτοσυγκράτησης
Απαριθμητές, χρονικά και άλλες συναρτήσεις προσωπικής σχεδίασης
Απαριθμητές, χρονικά και συναρτήσεις συστήματος
Εφαρμογές: Ανελκυστήρας, Ταινιόδρομος – Σύστημα ταξινόμησης αντικειμένων με βάση
το μήκος, Αυτοματισμός θερμοκηπίου (On-Off έλεγχος θερμοκρασίας, υγρασίας,
φωτισμού, ποτίσματος), Έλεγχος θερμοκρασίας αέρα (On-Off, συνεχής), Έλεγχος πίεσης,
στάθμης και θερμοκρασίας υγρού (On-Off, συνεχής), Έλεγχος PID με PLC, Έλεγχος
στροφών κινητήρα AC με inverter και μετατροπέα D/A
Προγραμματισμός οθονών – Human-Machine Interface
Δικτύωση PLC – SCADA
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

King, R.Ε., Βιομηχανικός Έλεγχος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1996
King, R.Ε., Πληροφορικός Έλεγχος, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 1994
Petruzella, Frank D., Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC), Εκδόσεις Τζιόλα, 200
Πανταζής, Νικόλαος, Αυτοματισμοί με PLC, Εκδόσεις Ίων, 1998
Berger, H. Automating with Simatic, John Wiley & Sons Ltd., 2006, ISBN: 978389578276
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr