Βάσεις Δεδομένων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ30Κ2
Lab: ΤΠ31Κ2
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό2oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Θεωρία: Τελική γραπτή εξέταση στο σύνολο της ύλης (100%). Εργαστήριο: Ο τελικός βαθμός συναθροίζεται από την αξιολόγηση project (60%) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και τελικής εξέτασης (40%). 611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά, Αγγλικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
da's picture
ακουμιανάκης δημοσθένης
Akoumianakis Demosthenes
Professor
Καθηγητής
2810-379190
Address: 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα θεμελιώνεται σε τέσσερεις βασικές ενότητες:

  • Εισαγωγή στα μοντέλα δεδομένων και στις βάσεις δεδομένων (δηλ. τι είναι μοντέλο δεδομένων, επισκόπηση κλασικών μοντέλων δεδομένων, αρχές και πλεονεκτήματα βάσεων δεδομένων, αρχιτεκτονική ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, λογική και φυσική σχεδίαση βάσεων δεδομένων
  • Αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου Οντοτήτων-Συσχετίσεων (δηλ. βασικές έννοιες του μοντέλου και λεπτομερή παρουσίαση της διαγραμματικής τεχνοτροπίας του, εφαρμογή σε επιλεγμένες περιοχές και ανάπτυξη μοντέλων οντοτήτων-συσχετίσεων
  • Εξάσκηση στο σχεσιακό μοντέλο δεδομένων (δηλ. ορισμός δομών δεδομένων βάση του σχεσιακού μοντέλου, επισκόπηση των περιορισμών ακεραιότητας του μοντέλου, αναλυτική παρουσίαση των γλωσσών διαχείρισης δεδομένων (σχεσιακή άλγεβρα, σχεσιακός λογισμός πλειάδων και πεδίου τιμών, και σύγχρονα συστήματα), μετατροπή μοντέλου οντοτήτων-συσχετίσεων σε σχεσιακό σχήμα βάσης και αντίστροφα
  • Σχεδιασμός σχεσιακών σχημάτων (δηλ. προβλήματα σχεσιακών σχημάτων, αρχές καλού σχεδιασμού σχεσιακών σχημάτων και φόρμες κανονικότητας

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Β. Ταμπακάς: Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων, σελίδες 416, Πάτρα, 2009.
  • C.J. Date (2002): Εισαγωγή στα Συστήματα Βάσεων Δεδομένων – Τόμοι Α' & Β', Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "Κλειδάριθμος".
  • Silberschatz, H. F. Korth & S. Sudarshan (2001): Database System Concepts (4th Edition), McGraw-Hill ISBN 0-07-255481-9.
  • R. Elmasri & S. Navathe (1996): Fundamentals of Database Systems, Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "ΔΙΑΥΛΟΣ".
  • P. P-S Chen (1976): The Entity-Relationship Model-Toward a Unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems, 1(1), pp. 9-36.

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr