Ορολογία και Τεχνική συγγραφή

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ30Κ6
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό2oTheory: 2 Lab:
ExamsECTSWorkload
26
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
tsiknaki's picture
τσικνάκης μανώλης
Tsiknakis Manolis
Professor
Καθηγητής
+30 2810-379885

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αποσκοπεί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών αναφορικά με την κατανόηση της ορολογίας της Επιστήμης τους, δηλ. της Επιστήμης Μηχανικών Πληροφορικής. 
Στο πρώτο τμήμα του, το μάθημα εστιάζει στην εκμάθηση της αναγκαίας ορολογίας σε όλες τις εκφάνσεις της (ακρόαση - οµιλία - ανάγνωση - γραφή). Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην απόκτηση λεξιλογίου και γραμματικής/ συντακτικής ακρίβειας που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική επικοινωνία στη γλώσσα.
Το δεύτερο τμήμα του μαθήματος επικεντρώνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με το γράψιμο τεχνικών κειμένων και αναφορών, την επεξεργασία δεδομένων, και τις ηθικές πρακτικές στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών. Έμφαση θα δοθεί σε ανάπτυξη τεχνογνωσίας αναφορικά με την προετοιμασία τεχνικών κειμένων (technical writing).

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Basic English for computing, Eric Glendinnig and John McEwan, OUP, εκδ. Oxford, ISBN: 0-19-457396-6
  • Oxford English for computing, Charles Brown and Keith Boeckner, OUP, Oxford University Press, ISBN: 0-19-457387-7
  • Κατάλληλα επιστημονικά άρθρα θα δίνονται σαν υλικό σε κάθε θεματική ενότητα του Μαθήματος.

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr