Τεχνολογία Πολυμέσων

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ30Κ7
Lab: ΤΠ31Κ7
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό2oTheory: 3 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Θεωρία: Πρόοδος και Γραπτή εξέταση. Εργαστήριο: Ασκήσεις και Project611
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
ip's picture
παχουλάκης ιωάννης
Pachoulakis Ioannis
Assistant Professor
Επίκουρος Καθηγητής
302810379388

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

  • Τι είναι τα πολυµέσα. Αυτόνοµα και δικτυωµένα πολυµέσα.
  • Χαρακτηριστικά των συστηµάτων πολυµέσων. Αλληλεπιδραστικότητα (Interactivity ). Πλεονεκτήµατα της αλληλεπιδραστικότητας στην παρουσίαση της Πληροφορίας. Αλληλεπιδραστικότητα και εξατοµίκευση της πληροφορίας στο χρήστη.
  • Ψηφιακή αναπαράσταση της Πληροφορίας. Τεχνικές ψηφιοποίησης. Παλµοκωδική διαµόρφωση (PCM). Γραµµική και λογαριθµική κωδικοποίηση.
  • Συµπίεση. Γενικές αρχές συµπίεσης. Συµπίεση µε απώλειες και χωρίς απώλειες. Κωδικοποίηση εντροπίας και πηγής. Περιορισµός των ακολουθιών επαναλαµβανόµενων χαρακτήρων. Στατιστική κωδικοποίηση. Κωδικοποίηση µετασχηµατισµού. ∆ιαφορική ή προβλεπτική κωδικοποίηση. ∆ιανυσµατική κβαντοποίηση. Συµµετρία των τεχνικών συµπίεσης.
  • Κείµενο. Αναπαράσταση κειµένου. Χειρισµός κειµένου.
  • Εικόνα. Σύλληψη εικόνων. Συµπίεση. Τεχνικές συµπίεσης εικόνας ( GIF, JPEG). Γραφικά και Εικόνα.
  • Ήχος. Σύλληψη ήχου. Τεχνικές συµπίεσης του ήχου.
  • Video. Σύλληψη Video. Τεχνικές συµπίεσης video.
  • Animation   και   video.   Κλασσικές   µέθοδοι   animation. Μοντέρνες µέθοδοι animation.
  • Αποθηκευτικά µέσα. Μαγνητικά αποθηκευτικά µέσα. RAID. Οπτικά αποθηκευτικά µέσα. CD πρότυπα.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr