Γεωργική Φαρμακολογία

6ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει:
1.      Να μπορούν να εκτιμήσουν τη σημαντικότητα των προσβολών από τα φυτοπαράσιτα.
2.      Να μπορούν να καταστρώσουν σχέδιο ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, επιστρατεύοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και λαμβάνοντας υπόψη τους τη σοβαρότητα της διαχείρισης της ανθεκτικότητας.
3.      Να γνωρίζουν τις ομάδες φυτοφαρμάκων και τους μηχανισμούς δράσης τους, καθώς επίσης και τις ιδιότητες που έχουν οι δραστικές ουσίες.
4.      Να μπορούν να εκτιμήσουν τις παρενέργειες που έχουν τα φυτοφάρμακα στο περιβάλλον και τον άνθρωπο, επιλέγοντας αυτά με την ελάχιστη αρνητική επίδραση.
 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Κριτήρια επιζημιότητας φυτοπαράσιτων στις καλλιέργειες. Σύγχρονα μέσα και μέθοδοι φυτοπροστασίας (φυτοπροστατευτικά προϊόντα, βιολογική καταπολέμηση, φυτά ανθεκτικά στις προσβολές φυτοπαράσιτων).
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα: Ιδιότητες, παράμετροι αποτελεσματικότητας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα κατά κατηγορία: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, νηματωδοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, κοχλιο-λειμακοκτόνα, μυκητοκτόνα, βακτηριοκτόνα.
Δραστικές ουσίες και σκευάσματα. Ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών μέσων. Μέθοδοι εφαρμογής φυτοπροστατευτικών μέσων: κριτήρια επιλογής, αποτελεσματικότητα, ασφάλεια. Παρενέργειες φυτοπροστατευτικών εφαρμογών στον καλλιεργητή, το αγροοικοσύστημα, τον καταναλωτή γεωργικών προϊόντων και το περιβάλλον.
Ανθεκτικότητα φυτοπαράσιτων στα φυτοπροστατευτικά μέσα.
Ελαχιστοποίηση των χημικών εισροών στο αγροοικοσύστημα. Αειφορία και φυτοπροστασία. Σύντομη περιγραφή υλικών και μέσων φυτοπροστασίας για τη Βιολογική Γεωργία.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Εκπαίδευση στις αρχές της φυτοπροστασίας γεωργικών καλλιεργειών και στα χρησιμοποιούμενα μέσα και μεθόδους στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φυτοπαράσιτων ώστε να διασφαλίζεται φυτοϋγεία των καλλιεργειών, με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στο οικοσύστημα.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από Power Point. Στο εργαστήριο, και ανάλογα με το αντικείμενο, υπάρχει προβολή με overhead projector ή PowerPoint ή/και πρακτική εφαρμογή.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά, σε έναν αριθμό θεμάτων που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανάπτυξης, θέματα πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους ή/και εικονογραφημένα θέματα. Το εργαστήριο αξιολογείται με δύο εξετάσεις, μια ενδιάμεση και μία τελική εξέταση. Οι φοιτητές θα πρέπει να περάσουν και τις δύο εξετάσεις, ενώ αν περάσουν τη μία έχουν δικαίωμα συμπληρωματικής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Ζιώγα Β.Ν. και Μαρκόγλου, Α.Ν. (2010). «Γεωργική Φαρμακολογία: Βιοχημεία, Φυσιολογία, Μηχανισμοί δράσης & Χρήσεις των Φυτοπρ. Προϊόντων». Β έκδοση – εμπλουτισμένη, Εκδόσεις Αγροτύπος, 872 σελ.
Δημόπουλος, Β. (2010). «Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα». Εκδόσεις Έμβρυο, 360 σελ.
Γιαννοπολίτης, Κ. Ν. (2005). «Οδηγός Γεωργικών Φαρμάκων». Εκδόσεις Αγροτύπος, 470 σελ.
Καπετανάκης,Ε. (1998). «Μέθοδοι και μέσα αντιμετώπισης φυτοπαράσιτων». ΤΕΙ Ηρακλείου, 251 σελ.
Ζιώγα Β.Ν. (1984) «Μέθοδοι και Μέσα Εφαρμογής των Φυτοφαρμάκων». Υπουργείο Γεωργίας – Διεύθυνση Προστασίας Φυτών, Αθήνα, 78 σελ.
Μπαλαγιάννης Π.Γ. (1994). Εγχειρίδιο Γεωργικών Φαρμάκων. Σταμούλης Α., Πειραιάς, 475 σελ.
Παλούκης Στ., Παπαδόπουλος Χρ. (1993). «Γεωργικά Φάρμακα που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά» Θεσσαλονίκη, 364 σελ. 
Dent D. (1991). Insect Pest Management. CAB International, Wallingford, 604 pp.
Dent D.(1995). Integrated Pest Management. Chapman & Hall, London, 356 pp.
Flint M.L. and Van den Bosch R. (1981). Introduction to Integrated Pest Management. Plenum Press, New York, 240 pp.
Horn D.J. (1988). Ecological Approach to Pest Management. Elsevier Applied Science Publishers, London, 285 pp.
Martin H. and Woodcock D.(1983). The Scientific Principles of Crop Protection. Edward Arnold Ltd, London, 486 pp.
Van Emden H.F. (1989) Pest Control. Edward Arnold Ltd, London, 117 pp.
Ware G.W. (1989). “The Pesticide Book”. Thomson Publications, Fresno, 340 pp.
Webster H.S. Jr (1982) Plant Protection – An Integrated Interdisciplinary Approach. Iowa State University Press, Ames, 297 pp.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email