Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

1.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Λαχανοκομία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
2.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στη Δενδροκομία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
3.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Ανθοκομία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
4.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Εντομολογία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
5.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Φυτοπαθολογία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
6.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Συστηματική Βοτανική – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
7.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Γενετική Βελτίωση Φυτών – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
8.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Αξιοποίηση Γεωργικών Αποβλήτων και Εξυγίανση ρυπασμένων εδαφών και λιμναζόντων υδάτων – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
9.      Η συμβολή της Βιοτεχνολογίας στην Μετασυλλεκτική Τεχνολογία – Μελέτη περίπτωσης από τις πρόσφατες δημοσιεύσεις από περιοδικά υψηλής απήχησης.
10.  Άλλες Βιομηχανικές Εφαρμογές και Μελλοντικές Δυνατότητες της Βιοτεχνολογίας: Τρόφιμα και ποτά.. Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία – Περιβάλλον Βιοαποδόμηση περιβαλλοντικών ρύπων. Βιοκαύσιμα και Ενέργεια - Τομέας Υγείας. Γονιδιακή θεραπεία. Κτηνοτροφία - Ζωική Βιοτεχνολογία.
11.  Βιοτεχνολογία και Κοινωνία. Κανονισμοί για την απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων φυτών. Οφέλη και κίνδυνοι από τη χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
 
 

Γενικές Ικανότητες: 

Η επαφή και η εξοικείωση των σπουδαστών με τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν τις Εφαρμογές της επιστήμης της Βιοτεχνολογίας. Η εκμάθηση των πλέον πρόσφατων επιτευγμάτων, τεχνικών και τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στη γεωργία, με έμφαση στη γενετική μηχανική. Η κατανόηση των δυνατοτήτων που παρέχει η βιοτεχνολογία για την αντιμετώπιση προβλημάτων της φυτικής παραγωγής. Η κατανόηση της αναγκαιότητας αξιολόγησης κινδύνων και θέσπισης νομοθετικών κανονισμών για την απελευθέρωση γενετικά τροποποιημένων φυτών στο περιβάλλον. Γιατί είναι απαραίτητη η ενός συμπληρωματικού του Μαθήματος της «Γεωργικής Βιοτεχνολογίας»; Τα τελευταία χρόνια ο όρος «Βιοτεχνολογίες», όπως φαίνεται να επικρατεί (και όχι ως «Βιοτεχνολογία»), έχει υποστεί διάφορες επιθέσεις και διαστρεβλώσεις είτε από τους ίδιους τους επιστήμονες (σχετικούς ή μη σχετικούς με το αντικείμενο) είτε από τις λεγόμενες οικολογικές κινήσεις και τους πολίτες που είναι οργανωμένοι στις κινήσεις αυτές. Σίγουρα αφορά μια ομάδα νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την διαχείριση του γενετικού υλικού των οργανισμών με στόχο τη δημιουργία προς εμπορική εκμετάλλευση είτε νέων οργανισμών με βελτιωμένα χαρακτηριστικά είτε καινοφανών προϊόντων που προέρχονται από τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς αυτούς. Η κυρίαρχη νέα τεχνολογία που αποτελεί το επίκεντρο όλων των υπολοίπων «Βιοτεχνολογιών» είναι η «Γενετική Μηχανική». Περιλαμβάνει ένα ευρύ αντικείμενο, που εμπερικλείει μελέτες εννοιών που αφορούν πολλά αντικείμενα σπουδών από μόρια μέχρι οικοσυστήματα. Η Γενετική Μηχανική είναι ένας τομέας της Βιοτεχνολογίας, που επικεντρώνει τη δραστηριότητά του στη μελέτη λειτουργίας των γονιδίων ή άλλων λειτουργικών τμημάτων του DNA (δηλ. του γενετικού υλικού) και ερευνά τη δυνατότητα τροποποίησης τους για την αποδοτικότερη λειτουργία τους (χρησιμοποιώντας τεχνικές της Μοριακής Γενετικής και της Μοριακής Βιολογίας), είτε αυτά ανήκουν σε βακτήρια, φυτά, ζώα ή και στον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό η εν λόγω επιστήμη έχει αξιοποιηθεί σε αντίστοιχους βασικούς επιστημονικούς κλάδους π.χ. Γεωπονία, Κτηνιατρική, Ιατρική κλπ.. Η πρόκληση αυτή εντοπίζεται σε τρία επίπεδα. Πρώτο : με την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής έχουν αρθεί τα εμπόδια των γενετικών τειχών που υπήρχαν ανάμεσα σε οργανισμούς που ανήκουν είτε σε άλλες τάξεις, συνομοταξίες, ή ακόμη και σε διαφορετικά βασίλεια. Δεύτερο : διαπιστώθηκε ότι με τη μεθοδολογία της Γενετικής Μηχανικής υπήρχαν ευκολότεροι τρόποι να βελτιωθούν γενετικά τα εκμεταλλεύσιμα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου οικονομικά σημαντικού οργανισμού (π.χ. εμπορεύσιμης ποικιλίας κάποιου φυτού) και με τον τρόπο αυτό έγινε δυνατό να επιταχυνθεί το όποιο πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης ιδιαίτερα στα πολυετή φυτά. Αυτό επίσης άνοιξε το δρόμο στην εκμετάλλευση γενετικού υλικού ειδών που ήταν υπό εξαφάνιση ή που οι κλασσικοί τρόποι αναπαραγωγής ήταν αποτυχημένοι, πράγμα που επίσης οδήγησε στην εκμετάλλευση πλουσιότερης τράπεζας γενετικού υλικού (π.χ. άγρια είδη φυτών υπό εξαφάνιση). Το τρίτο σημείο πρόκλησης αφορά τα οικονομικά κίνητρα που κρύβονται πίσω από την τεχνολογία αυτή, που εξώθησαν σε απερίγραπτο σημείο την αδηφαγία του ανθρώπου (είτε των επιστημόνων που έγιναν επιχειρηματίες είτε των πολυεθνικών εταιρειών που χρηματοδότησαν το όποιο τεχνολογικό επίτευγμα) προς την ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστική οικονομική των δημιουργημάτων της τεχνολογίας αυτής.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Το ηλεκτρονικό υλικό (Power Point διαλέξεων, βοηθητικό υλικό οδηγιών, φόρμες, κλπ) όλων των διαλέξεων μορφοποιημένο σε αρχεία pdf διατίθεται σε σχετική ιστοσελίδα του e-Class του ΤΕΙ-Κρήτης (https://eclass.teicrete.gr/ χρειάζεται εγγραφή χρήστη για πρόσβαση, δίνεται από το διδάσκοντα). Πραγματοποιούνται ασκήσεις σε ομάδες που βοηθούν στην κατανόηση της διερεύνησης των βάσεων δεδομένων, συλλογής και αξιολόγησης της πληροφορίας, στην ορθή συγγραφή περίληψης, στην ορθή ενσωμάτωσης της βιβλιογραφίας εντός του κειμένου, κλπ.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Adams, Martin, Nout, M.J.R., 2001. «Fermentation and Food Safety», 400 p., Hardcover, SPRINGER
Agathos, S.; Reineke, W. (Eds.) 2002. « Biotechnology for the Environment: Strategy and Fundamentals Series : Focus on Biotechnology», Vol.  3A, 248 p., Hardcover, SPRINGER
Agathos, S.; Reineke, W. (Eds.) 2003 « Biotechnology for the Environment: Soil Remediation Series : Focus on Biotechnology», Vol.  3B, 150 p., Hardcover, SPRINGER
Ausubel Frederick M. (Editor), Roger Brent (Editor), Robert E. Kingston (Editor), David D. Moore (Editor), J. G. Seidman (Editor), John A. Smith (Editor), Kevin Struhl (Editor), October 2002. Short Protocols in Molecular Biology, 5th Edition, 2 Volume Set Paperback, 1512 pages
Βακαλουνάκης Δ.Ι.  και Γ.Α. Φραγκιαδάκης, 2004. «Φυτοπαθοβελτίωση με έμφαση στην τομάτα και τα κολοκυνθοειδή» Δ.Ι. Βακαλουνάκης
Βερβερίδης Φίλιππος 2003. «Βιοτεχνολογία Φυτών», Σημειώσεις Τμήματος Φυτικής Παραγωγής 3η Έκδοση ΤΕΙ-Κρήτης.
Davies Peter J., 2005. «Plant Hormones - Biosynthesis, Signal Transduction, Action», SPRINGER
Δραΐνας, Κολίσης, Λέκκα, Παλαιολόγος, Σταθάκος, Τσελέπης, Τσίγγανος, 1995. «Αγγλοελληνικό Λεξικό Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας», Ελληνική Βιοχημική και Βιοφυσική Εταιρεία
Guy Poppy, Mike Wilkinson, 2005. «Gene Flow from GM Plants», BLACKWELL Publishing
Jackson J.F., Linskens H.F. 2 002. «Testing for Genetic Manipulation in Plants», SPRINGER
Jackson J.F., Linskens H.F. 2003. « Genetic Transformation of plants», SPRINGER
Κρυστάλλης Αθαν. Και Χρυσοχοΐδης Γεώργ. 2004. «Γενετικά Τροποποιημένα Τρόφιμα. Καταναλωτής, Οικονομία, Περιβάλλον», Κρυστάλλης - Χρυσοχοΐδης
Κυριακίδης Ε. 2002. « ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ », ΖΗΤΗ
Lewin C. 2004. «GENES VIII (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ)» Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα και ΣΙΑ Ο.Ε.
Machácková, Ivana; Romanov, Georgy A. (Eds.) 2004 «Phytohormones in Plant Biotechnology and Agriculture», Proceedings of the NATO-Russia Workshop held in Moscow, 12-16 May 2002, 280 p., SPRINGER
Pasternak Glick 1999. «Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA», American Society of Microbiology (ASM).
Παταργιάς, Σέκερης, Σέκερη-Παταργιά, Μαργαρίτης, 1993. «Αγγλο-Ελληνικό Λεξικό Βιολογικών και Ιατρικών όρων», Εκδόσεις Κωσταράκη
Roussos, S.; Soccol, C.R.; Pandey, A.; Augur, C. (Eds.) 2004, «New Horizons in Biotechnology», 496 p., Hardcover SPRINGER
Seidman L.A. & Moore C. 2000. «Basic Laboratory Methods for Biotechnology», Prentice Hall – Biology, σελ. 751
Wink Michael 1999. «Function of Plant Secondary Metabolites and their Exploitation in Biotechnology», BLACKWELL Publishing
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email