Φυλλοβόλα Καρποφόρα Δένδρα

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να πάρουν βασικές γνώσεις και να αναγνωρίζουν τα γιγαρτόκαρπα (μηλιά αχλαδιά, κυδωνιά), πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά, δαμασκηνιά κ.λπ.), ακρόδρυα ( καρυδιά, καστανιά, φουντουκιά κ.λπ.),  λωτό, ακτινίδιο και διάφορα μικρά οπωροφόρα όπως σμέουρο, βατόμουρο κ.λπ.
  2. Να μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο καρποφορίας τους ώστε να είναι σε θέση να υποδείξουν στους παραγωγούς τους σωστούς τρόπους διαμόρφωσης των δένδρων καθώς και το σωστό κλάδεμα καρποφορίας.
  3. Να οργανώνουν δενδροκομικά φυτώρια και να εφαρμόζουν τεχνικές παραγωγής δενδρυλλίων.
  4. Να μπορούν να κατανοήσουν την ενέργεια και αλληλεπίδραση των βιολογικών, οικολογικών και καλλιεργητικών παραγόντων στη κανονική ανάπτυξη και παραγωγή των καρποφόρων δένδρων και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών ολοκληρωμένης διαχείρισης.
  5. Να μπορούν να σχεδιάζουν, να εγκαθιστούν εμπορικούς οπωρώνες με τα κατάλληλα υποκείμενα και ποικιλίες και να υποδείξουν στους δενδροκαλλιεργητές  σύγχρονες βελτιωμένες καλλιεργητικές μεθόδους και τεχνικές με σκοπό την μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών.
  6. Να οργανώνουν προγράμματα παραγωγής πιστοποιημένων δενδροκομικών προϊόντων και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Καταγωγή και διάδοση, βοτανικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά, εδαφικές και κλιματολογικές απαιτήσεις, υποκείμενα και ποικιλίες, τρόποι παραγωγής πολλαπλασιαστικού φυτικού υλικού, συστήματα φύτευσης, εγκατάσταση φυτείας, σχήματα διαμόρφωσης της κόμης και συστήματα ανάπτυξης φυτών, βλάστηση, καρποφόρα όργανα, τρόπος καρποφορίας, άνθηση, καρπόδεση, ανάπτυξη και ωρίμανση καρπών, εκτέλεση καλλιεργητικών φροντίδων σε σύστημα Συμβατικής, Ολοκληρωμένης και Βιολογικής διαχείρισης της φυτείας (καλλιέργεια εδάφους - ζιζανιοκτονία, κλάδεμα, άρδευση, λίπανση, αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών), καθορισμός χρόνου συγκομιδής καρπών.

Γενικές Ικανότητες: 

Να δοθεί η δυνατότητα στους σπουδαστές:

  • Να διδαχθούν τα παρακάτω Φυλλοβόλα καρποφόρα δένδρα: Γιγαρτόκαρπα (Μηλιά, κλπ.), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Βερικοκιά, κλπ.), Ακρόδρυα (Αμυγδαλιά, κλπ.) Λωτός, Ακτινίδιο και τα μικρά οπωροφόρα: Σμέουρο, Βατόμουρο, Φραγκοστάφυλο, Γκροσουλάρια, Μυρτίδιο, Γράμπερυ.
  • Να καταστούν ικανοί να εφαρμόσουν σύγχρονες βελτιωμένες καλλιεργητικές μεθόδους και τεχνικές που θα έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του κόστους παραγωγής, την βελτίωση της ποιότητος των παραγομένων προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών.
  • Να σχεδιάζουν εμπορικές φυτείες και να οργανώνουν την διαχείριση τους.
Οργάνωση Διδασκαλίας: 

 Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slights και ηλεκτρονικές προβολές. Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος γίνεται με την μορφή πρακτικών ασκήσεων στις φυτείες Φυλλοβόλων καρποφόρων δένδρων του αγροκτήματος της Σχολής χρησιμοποιώντας κατά περίπτωση είτε ολόκληρα δένδρα (κλάδεμα, εμβολιασμοί, αραίωμα καρπών, κλπ) είτε φυτικό υλικό (άνθη, βλαστούς, καρπούς, κλπ.). Το μάθημα εκτός των διαλέξεων και των εργαστηριακών ασκήσεων θα στηριχθεί και σε μελέτες περιπτώσεων. Οι φοιτητές θα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν περιπτώσεις προβλημάτων στη καλλιέργεια των Φυλλοβόλων καρποφόρων δένδρων και να σχεδιάσουν την αντιμετώπισή τους στα πλαίσια ατομικών και ομαδικών εργασιών. Για την καλύτερη αποτελεσματικότητα στη μάθηση, θα επιλεγούν τεχνικές και θα χρησιμοποιηθούν μέθοδοι που θα προωθούν θα ενισχύουν και θα ενθαρρύνουν, την ενεργοποίηση του φοιτητή, τη δημιουργική του δράση και τον πειραματισμό, την απόκτηση της ικανότητας για συζήτηση, τον προβληματισμό και την καλλιέργεια κριτικής σκέψης.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη θεωρία κάθε φοιτητής  λαμβάνει μέρος σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις στη διδαχθείσα ύλη ή παρουσιάζει εργασίες κατά την διάρκεια της διδακτικής περιόδου του εξαμήνου, Από το σύνολο των αποτελεσμάτων αυτών εξάγεται ο βαθμός προόδου του μαθήματος. Για το εργαστήριο υπάρχει γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου ή μπορεί να πραγματοποιείται συνεχής αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βασιλακάκης, Μ. (2004). Γενική και Ειδική Δενδροκομία. Εκδόσεις: Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
Βασιλακάκης, Μ. (1997). Μικρά οπωροφόρα. Εκδόσεις: Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
Ποντίκης, Κ. (1996). Ειδική Δενδροκομία - Ακρόδρυα, πυρηνόκαρπα, Λοιπά καρποφόρα. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Πετούσης Γ. (1995). Σημειώσεις εργαστηρίων: Γιγαρτόκαρπα-Πυρηνόκαρπα-Ακρόδρυα, ΤΕΙ Κρήτης
Ποντίκης, Κ. (1994). Ειδική Δενδροκομία - Μηλοειδή. Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.
Δεκάζος, Η. (1991). Φράουλα-Ακτινιδιά. Αθήνα.
Warrington, I. J. and Weston, G. C. (1990). Kiwifruit Science and Management. Publisher: Ray Richards in association with the New Zealand Society for Horticultural Science.
Δημουλάς, Ι. (1988). Η Ακτινιδιά. Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email