Σεμινάριο

6ο Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Στις 4-5 πρώτες διαλέξεις δίνονται στοιχεία και πολλά παραδείγματά που αφορούν τους κανόνες και τις τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι συμμετέχοντες φοιτητές στη δική τους παρουσίαση. Συγκεκριμένα καλύπτονται:
1. Οργάνωση και εγγραφή όλων των συμμετεχόντων φοιτητών υπό μορφή ενός εικονικού Συνεδρίου.
2. Προετοιμασία της ομιλίας και οι αρχές παρουσίασης και πως θα το πετύχετε.
3. Προετοιμασία της γραπτής παρουσίασης της εργασίας και πως θα το πετύχετε.
4. Πως να φτιάξετε εύκολα & γρήγορα την παρουσίαση σας στο Power Point - Οδηγίες για Power Point.
5. Διερευνώντας δεδομένα σε κάποιο επιστημονικό άρθρο ή Βάση δεδομένων ηλεκτρονικά μέσω της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ-Κρήτης. - Βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε.
Με την ολοκλήρωση του μέρους αυτού προετοιμάζεται από τον διδάσκοντα το πρόγραμμα των σεμιναριακών ομιλιών των συμμετεχόντων έχοντας προηγηθεί μια ομιλία από το διδάσκοντα.
6. Παρουσίαση προτύπου Σεμιναρίου από το διδάσκοντα.
7. Παρουσιάσεις Σεμιναρίων των φοιτητών σε ανοικτό ακροατήριο.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Η κατανόηση του τρόπου παρουσίασης ενός επιστημονικού θέματος ενώπιον ακροατηρίου. Η ανάπτυξη της ικανότητας συλλογής έγκυρων επιστημονικών δεδομένων, σύνθεσης πληροφοριών, συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας και επιτυχούς παρουσίασής της σε συνέδρια, σεμινάρια κ.λ.π. Η επιλογή του επιστημονικού θέματος είναι ελεύθερη και συνιστάται να ακολουθεί τα επιστημονικά ενδιαφέροντα ή ανησυχίες του κάθε συμμετέχοντα φοιτητή. Εναλλακτικά, προωθείται η παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων από σπουδαστές. Η θεματολογία επικεντρώνεται πάνω στις πρόσφατες προόδους της γεωπονικής επιστήμης και τεχνολογίας και αφορά μια ποικιλία αντικειμένων. Η λίστα αυτή θα δημιουργείται από τον διδάσκοντα του Σεμιναρίου, ύστερα και από προτάσεις των υπολοίπων μελών ΕΠ εφόσον επιδιώκεται. Ο στόχος μιας τέτοιας ενέργειας θα είναι αφενός οι συμμετέχοντες φοιτητές να εθίζονται και να αποκτούν εμπειρία σε θέματα διερεύνησης διεθνούς βιβλιογραφίας και αφετέρου να αντιμετωπίσουν ένα ακροατήριο στο οποίο θα πρέπει να αποδείξουν ότι η αυτενέργεια και η κρίση τόσο κατά την επιλογή όσο και κατά την εμπέδωση του επιστημονικού τους θέματος έχει γίνει κατανοητή στους αποδέκτες του ακροατηρίου κατά την δημόσια παρουσίαση του θέματος όσο και κατά την ανάγνωσή της γραπτής εργασίας τους.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το ηλεκτρονικό υλικό (Power Point διαλέξεων, βοηθητικό υλικό οδηγιών, φόρμες, κλπ) όλων των διαλέξεων μορφοποιημένο σε αρχεία PDF διατίθεται σε σχετική ιστοσελίδα του e-Class του ΤΕΙ-Κρήτης (https://eclass.teicrete.gr/ χρειάζεται εγγραφή χρήστη για πρόσβαση, δίνεται από το διδάσκοντα). Πραγματοποιούνται ασκήσεις σε ομάδες που βοηθούν στην κατανόηση της διερεύνησης των βάσεων δεδομένων, συλλογής και αξιολόγησης της πληροφορίας, στην ορθή συγγραφή περίληψης, στην ορθή ενσωμάτωσης της βιβλιογραφίας εντός του κειμένου, κλπ.
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Αξιολογούνται οι επιμέρους επιδόσεις του κάθε φοιτητή σε διάφορους τομείς που αφορούν τόσο την προφορική εργασία/παρουσίαση (70%) όσο και τη γραπτή εργασία (30%). Στο τέλος κάθε κύκλου σεμιναρίων ανά εξάμηνο αξιολογείται και η δραστηριότητα του διδάσκοντα στο μάθημα από τους φοιτητές μέσω της συμπλήρωσης ερωτηματολογίου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Βερβερίδης Φ. 2007. “Βασικές αρχές και βήματα συγγραφής και παρουσίασης μιας επιστημονικής εργασίας”. ΤΕΙ-Κρήτης.
Hall G.M., 2001. “How to present at Meetings”, BMJ Books London, σελ. 79.
Peat J., Elliot E., Baur L, and Keena V., 2002. “Scientific writing. Easy when you know how”, BMJ Books London, σελ. 292.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
5
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email