Εφαρμ. Πληροφορικής και Νέες Τεχν. στη Γεωργία

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν:
βασικές έννοιες βάσεων δεδομένων και θα έχουν την δυνατότητα να σχεδιάζουν διαγράμματα οντοτήτων συσχετίσεων και να δημιουργούν σχεσιακά σχήματα.
Την χρήση της ACCESS ώστε να δημιουργούν και να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων καθώς και να δημιουργούν και να υποβάλουν  ερωτήματα για ανάκληση δεδομένων.
την χρήση των χωρικών βάσεων δεδομένων και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγικές έννοιες βάσεων Δεδομένων. Περιγραφή Συστημάτων Διαχείρισης(ΣΔΒΔ).  το Μοντέλο οντοτήτων συσχετίσεων. Μοντέλα βάσεων δεδομένων. Σχεσιακό μοντέλο.   Εισαγωγή στις Βάσεις Χωρικών Δεδομένων.           Εισαγωγικές έννοιες στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS).
Σχεδίαση, δημιουργία, διαχείριση βάσης δεδομένων στο ΣΔΒΔ MS Access. Δημιουργία και υποβολή ερωτημάτων στην βάση.

Γενικές Ικανότητες: 

H κατανόηση των βασικών εννοιών που αφορούν τις βάσεις δεδομένων, την σχεδίαση, την δημιουργία, την ανάπτυξη και την διαχείρισή των.
 Η παρουσίαση των χωρικών βάσεων δεδομένων και εισαγωγικών εννοιών σχετικά με τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.
Η παρουσίαση εφαρμογών πληροφορικής στην Γεωργία καθώς και του ρόλου  των προαναφερθέντων αντικειμένων στην ανάπτυξη των εν λόγω εφαρμογών.
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες. Στo εργαστήριo επί πλέον η παρουσίαση κάποιου θέματος συνοδεύεται με παραδείγματα και ασκήσεις που επιλύονται σε υπολογιστή με την χρήση του κατάλληλου λογισμικού.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Θεωρία: στο τέλος κάθε εξαμήνου κατά την διάρκεια της εξεταστικής γίνεται γραπτή εξέταση των φοιτητών.
Εργαστήριο: H αξιολόγηση γίνεται από τεστ που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου καθώς και από εργασίες που υποβάλουν οι φοιτητές στο eclass.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

R. Elmasri & S. Navathe, Θεμελιώδης Αρχές Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Μετάφραση στα Ελληνικά από τις εκδόσεις "ΔΙΑΥΛΟΣ".
Βασίλειος Τ. Ταμπακάς, 2009, Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων.
Σημειώσεις σε ηλεκτρονική μορφή στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης e-class
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email