Διαχείριση Οικοσυστημάτων

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής μετά την επιτυχή παρακολούθησή του έχει τις βασικές πληροφορίες για τη δομή φυσικών και ανθρωπογενών οικοσυστημάτων της χώρας μας, την αλληλεπίδρασή τους με τον άνθρωπο άλλοτε και τώρα, καθώς και ιδέες για την αντιμετώπιση προβλημάτων με τις ελάχιστες δυνατές "απώλειες" και τα μέγιστα δυνατά "οφέλη".

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Το μάθημα περιλαμβάνει ένα σύντομο γενικό μέρος για τη διαχείριση των οικοσυστημάτων και μετά αναφέρεται σε έξι φυσικά οικοσυστήματα (Μακκία, Φρύγανα, Αλπικά, Παράκτια, Σπήλαια και Βραχονησίδες), σε άλλα δύο φυσικά με δύο υποκατηγορίες το καθένα, δηλαδή Γλυκών νερών (με ποτάμια και λίμνες) και Δασών (με φυλλοβόλα και αειθαλή), και σε δύο ανθρωπογενή οικοσυστήματα (Πόλεις και Αγροοικοσυστήματα).
Η εσωτερική δομή προσέγγισης του κάθε οικοσυστήματος περιλαμβάνει παραγράφους για τη χλωρίδα, την πανίδα, τη χρήση, καθώς και την οικολογική και οικονομική σημασία του.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Να δοθούν στο σπουδαστή οι βασικές γνώσεις για φυσικούς και ανθρωπογενείς τύπους οικοσυστήματα διαδεδομένους στη χώρα μας και νύξεις για την πολυπλοκότητα των πολλαπλών τους χρήσεων.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες (ή ηλεκτρονικές διαφάνειες σε Power Point). Στο πρακτικό μέρος, οι φοιτητές ασκούνται στην επίλυση προβλημάτων επί χάρτου (κατασκευή ενός μεγάλου ή μικρού έργου (δρόμος, λιμάνι, αεροδρόμιο, σχολείο, Πανεπιστήμιο, νοσοκομείο, ξενοδοχείο, φράγμα, σιδηροδρομική γραμμή κλπ.) σε ένα διδόμενο φανταστικό τοπίο, προσπαθώντας να συνδυάσουν τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα για τους κατοίκους και τη μικρότερη ενόχληση προς το περιβάλλον. Μία μεγαλύτερη εργασία τους καλούνται να την παρουσιάσουν και ενώπιον των συμφοιτητών τους ή ενός ευρύτερου κοινού.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε ένα σύνολο ερωτημάτων, που περιλαμβάνουν θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας και καλύπτουν πρακτικά ολόκληρα την ύλη. Στο εργαστήριο ο βαθμός εξάγεται από γραπτές ατομικές σύντομες εργασίες και την προφορική τους παρουσίαση, κατά την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οπτικά βοηθήματα (διαφάνειες ή παρουσίαση Power Point), εάν το επιθυμούν.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Agee J.K. and D.R. Johnson (eds). 1988. Ecosystem Management for Parks and Wilderness. Univ. of Washington Press. 237 pp.
Costanza R., B.G. Norton (eds). 1992. Ecosystem Health. New Goals for Environmental Management. Island Press. 269 pp.
O’ Riordan T. (Ed.). 2000. Environmental Science for Environmental Management. Prentice Hall. 520 pp.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
1
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email