Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων

7o Εξάμηνο
Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να γνωρίζουν :

 1. Για την κομποστοποίηση
 • Πώς να κομποστοποιούν ένα οργανικό στερεό υπόλειμμα ή μείγματα υπολειμμάτων
 • Όλες τις απαιτούμενες προετοιμασίες των υπολειμμάτων  ( Τεμαχισμός, Υγρασία, Σχέση C/N , κτλ)
 • Την εκτίμηση της πορείας της κομποστοποίησης με βάση τη θερμοκρασία και με άλλες παραμέτρους
 • Την εργαστηριακή και αγρονομική αξιολόγηση του παραγόμενου compost
 • Το σχεδιασμό, την οργάνωση , την κοστολόγηση και τη λειτουργία μιας μονάδας κομποστοποίησης για ένα ή  περισσότερα οργανικά υπολείμματα γνωστών ποσοτήτων .
 1. Για την αναερόβια χώνευση
 • Ποια υλικά είναι κατάλληλα για παραγωγή βιοαερίου
 • Την εκτίμηση της πορείας της διεργασίας με βάση συγκεκριμένες παραμέτρους (βιοαέριο, pH, VFAs κλπ) 
 • Τον αρχικό σχεδιασμό, την οργάνωση  και τη λειτουργία μιας μονάδας αναερόβιας χώνευσης για ένα ή  περισσότερα οργανικά υπολείμματα.
 1. Για την επεξεργασία και   επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για άρδευση
 • Τον απαιτούμενο βαθμό επεξεργασίας για την επαναχρησιμοποίηση του νερού
 • Την αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του ανακτημένου νερού σε σχέση με τις επιπτώσεις του στις καλλιέργειες
 •  Τις δυνατότητες αξιοποίησης του ανακτημένου νερού ως συμπληρωματική λίπανση των καλλιεργειών
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

a) Αερόβια επεξεργασία ( κομποστοποίηση ) στερεών οργανικών υπολειμμάτων.
Ιστορική εξέλιξη της κομποστοποίησης. Υπολείμματα κατάλληλα για κομποστοποίηση. Παράγοντες κομποστοποίησης και ερασιτεχνικής ( οικιακής) κομποστοποίησης. Πορεία μεταβολής κυριότερων παραμέτρων κομποστοποίησης ( θερμοκρασία, PH , E.C , C%  ,N% , κτλ). Φάσεις κομποστοποίησης. Ποιοτικά χαρακτηριστικά τελικού compost. Εφαρμογές compost ως βελτιωτικού εδάφους και ως συστατικού υποστρωμάτων. Γενικά στοιχεία σχεδιασμού επιχειρηματικής μονάδας κομποστοποίησης, απαιτούμενες υποδομές και μηχανολογικός εξοπλισμός .
b) Αναερόβια επεξεργασία στερεών οργανικών υπολειμμάτων. Μικροβιολογία της αναερόβιας επεξεργασίας, παράγοντες που επηρεάζουν την διεργασία (Θερμοκρασία, pH, αλκαλικότητα, θρεπτικά, τοξικές ενώσεις). Τεχνολογικές εφαρμογές
c) Επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με τελικό προϊόν το νερό. Ποιοτικά χαρακτηριστικά αποβλήτων (φυσικά, χημικά και βιολογικά). Επίπεδα επεξεργασίας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια  επεξεργασία) Σύστημα ενεργού ιλύος, φυσικά συστήματα επεξεργασίας. Επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων για άρδευση, νομοθεσία, ανάγκες άρδευσης και θρέψης.
 

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να παρουσιάσει και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας των διαφόρων οργανικών υπολειμμάτων και υγρών αποβλήτων που παράγονται από τη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και των σχετικών αγροτοβιομηχανικών μονάδων. Επίσης στοχεύει να αναδείξει το βέλτιστο τρόπο που μη αγροτικά απόβλητα (αστικής εκροής), μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωργική παραγωγή. Οι τεχνολογίες και διαδικασίες που διδάσκονται στοχεύουν: α) στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και προβλημάτων που προκαλούν αυτά τα απόβλητα και λύματα, και β) του τρόπου που τα προϊόντα της επεξεργασίας τους μπορούν να αξιοποιηθούν στη γεωργία.
Το μάθημα περιλαμβάνει τρία επιμέρους αντικείμενα , που είναι :

 1. Η αερόβια επεξεργασία των στερεών οργανικών υπολειμμάτων (κομποστοποίηση ) με  τελικό προϊόν το compost.
 2. Η αναερόβια  επεξεργασία των στερεών οργανικών υπολειμμάτων (μεθανοποίηση) με τελικό ενεργειακό προϊόν το βιοαέριο.
 3. Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με τελικό προϊόν το νερό, κατάλληλο για άρδευση καλλιεργειών
Οργάνωση Διδασκαλίας: 
 1. Για την κομποστοποίηση

Η θεωρία διδάσκεται υπό τη μορφή διαλέξεων με χρήση εποπτικών  μέσων διδασκαλίας ενώ το εργαστήριο με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή όλης της διαδικασίας της κομποστοποίησης και των εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των διαφόρων παραμέτρων της κομποστοποίησης.  

 1. Για την αναερόβια χώνευση

Η θεωρία διδάσκεται υπό τη μορφή διαλέξεων με χρήση εποπτικών  μέσων διδασκαλίας ενώ το εργαστήριο με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή όλης της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης και των εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των διαφόρων παραμέτρων.   

 1. Για την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων

Η θεωρία διδάσκεται υπό τη μορφή διαλέξεων με χρήση εποπτικών μέσων διδασκαλίας ενώ το εργαστήριο με την επίδειξη και πρακτική εφαρμογή όλης της διαδικασίας της επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης και των εργαστηριακών μεθόδων προσδιορισμού των διαφόρων παραμέτρων της.
 
 

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Για τη  θεωρία σε όλα τα επιμέρους αντικείμενα η αξιολόγηση με γραπτές εξετάσεις και εργασίες και για το εργαστήριο με γραπτές και προφορικές εξετάσεις .

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 
 1. Για την κομποστοποίηση
  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. The Practical Handbook of Compost Engineering, Roger T. Haug, ISBN-13: 978-0873713733
 2. Για την αναερόβια χώνευση
  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. Bioenergy Production by Anaerobic Digestion, Korres N., O’ Kiely P., Benzie J.  Taylor & Francis ltd, ISBN 0415698405
  3. Biogas from Waste and Renewable Resources, Dieter Deublein, Angelika Steinhauser, Wiley-VCH Verlag GmbH, ISBN 3527327983
 3. Για την επαναχρησιμοποίηση νερού
  1. Σημειώσεις μαθήματος
  2. Επεξεργασία λυμάτων,  Σ. Τσώνης, Παπασωτηρίου, ISBN 960-7530-51-9
  3. Υγρά απόβλητα, Αγγελάκης Ν., Tchobanoglous G. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN  960-7309-95-2
Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
NAI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
3
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email