Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Γενικές Ικανότητες: 

Κατανόηση της διαχείρισης ασθενειών με τη μελέτη περιπτώσεων ασθενειών (case study)
Περίγραμμα μαθήματος
 Μελέτη περιπτώσεων: Περονόσποροι, Ωίδια, Σκωριάσεις, Σηψιρριζίες, Αδρομυκώσεις, Αδροβακτηριώσεις, Σήψεις λαιμού, Εφυμενιδώσεις, Ασθένειες – Παθογόνα καραντίνας, Ασθένειες χλοοτάπητα, Νηματώδεις, Ιώσεις, Βακτηριώσεις. Από τις παραπάνω ομάδες ασθενειών επιλέγονται και αναλύονται ασθένειες με οικονομική σημασία για καλλιέργειες που δεν έχουν διδαχθεί. ..
Για κάθε ομάδα ασθενειών εξετάζονται, αναλύονται και αξιολογούνται στοιχεία που συνδέονται με τα αίτια, την συμπτωματολογία, την επιδημιολογία, τη μεθοδολογία διάγνωσης και την μεθοδολογία αντιμετώπισης των ασθενειών στο πλαίσιο της  συμβατικής, ολοκληρωμένης και της βιολογικής διαχείρισης των καλλιεργειών.
Μαθησιακά αποτελέσματα: Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να: Συλλέγουν, αναλύουν και συνδυάζουν τα ευρήματα, τα δεδομένα, τα στοιχεία και τις γνώσεις τους, έτσι ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τις ασθένειες ανά καλλιέργεια ή/και ανά ομάδα ασθενειών στις διάφορες καλλιέργειες στο χώρο και στο χρόνο. 
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από παρουσιάσεις Power Point. Στους σπουδαστές ανατίθεται εργασία σχετική με τα αντικείμενα του μαθήματος, ο βαθμός που λαμβάνον αποτελεί μέρος της τελικής βαθμολογίας. Στο εργαστήριο, οι σπουδαστές ασκούνται στην αναγνώριση των συμπτωμάτων και των σημείων των ασθενειών των φυτών, εκπαιδεύονται στις μεθοδολογίες διάγνωσης και αντιμετώπισής των.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές αξιολογούνται με γραπτή εξέταση με θέματα πολλαπλής επιλογής, σωστού λάθους, ορολογίας και κρίσεως ενώ στον βαθμό αξιολόγησης συμμετέχει η εκτέλεση και παρουσίαση εργασιών.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Γκούμας Δ.Ε. 2006. Επιλεγμένα Θέματα Ειδικής Φυτοβακτηριολογίας. ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο 2006
Γκούμας Δ., Μαλαθράκης Ν., Αυγελής Α., Ροδιτάκης Ν. & Τζωρτζακάκης Ε., 2001. Τεχνικός Οδηγός Ασθενειών Πατάτας.  Ηράκλειο 2001
Γεωργόπουλος , Σ.Γ. & Ζιώγας Β.Ν. Αρχές και μέθοδοι καταπολέμησης των ασθενειών των φυτών  . ΑΘΗΝΑ 1992.
Μαλαθράκης Ν., Αυγελής Α., & Γκούμας Δ. 2007. Ασθένειες της τομάτας, Ηράκλειο, 2007
Παναγόπουλος , Χ. 1995.  Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών.
Παναγόποιυλος, Χ. 1997 & 2007.  Ασθένειες καρποφόρων δένδρων και αμπέλου.
Παναγόπουλος , Χ. 2003.  Ασθένειες καλλωπιστικών φυτών.
Θανασουλόπουλος, Κ. 1995. Μυκητολογικές ασθένειες φυτών μεγάλης καλλιέργειας.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email