Διασφάλιση Ποιότητας Τροφίμων

7o Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

 Στο μάθημα θα αναπτυχθούν τα παρακάτω θέματα:

  • Εισαγωγή στην ποιότητα, Ορισμοί της ποιότητας, ιστορική αναδρομή
  • Βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
  • Πρότυπα και Συστήματα  Ποιότητας
  • Συστήματα Διοίκησης  και Διασφάλισης Ποιότητας στον    Αγροτοδιατροφικό τομέα
  • Παρουσίαση και Ανάπτυξη των προτύπων  ISO 9001 - ISO 22000 – ISO 14001  – HACCP - IFS – BRC - AGRO – EUREPGAP
  • Έλεγχος της ποιότητας και πιστοποίηση. Διαδικασίες, Νομικό Πλαίσιο, φορείς και οργανισμοί.
  • Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για θέματα Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
  • Ολική Ποιότητα και Μάρκετινγκ Τροφίμων
  • Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα
  • Κόστος ποιότητας
Γενικές Ικανότητες: 

  Να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες  πληροφορίες και γνώσεις, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στον σχεδιασμό,  ανάπτυξη, εφαρμογή και έλεγχο συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας Τροφίμων 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων, που υποστηρίζονται από διαφάνειες.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

 Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά σε ένα σετ θεμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

ΕΛΟΤ 1416 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)
ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 9001:2000 Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας.
ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 22000 Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας  τροφίμων- Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων
ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 14001 Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης- Απαιτήσεις και       καθοδήγηση για την χρήση του
EUREPGAP. «Eurepgap Fruit & Vegetables». Version 2/January 2004.
John Bank. Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας.   Β.Γκιούρδας Εκδοτική 2000.
Κανονισμός (Ε.Κ.) 178/2002 28/01/2002. Λευκή βίβλος για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Κανονισμός (Ε.Κ.) 794/2004. Εφαρμογή πολλαπλής συμμόρφωσης
Μπουραντάς Δ. ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ. Αθήνα 2002 Εκδόσεις Γ.Μπένου 
Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. «Agro 2.1., Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή. Μέρος 1: Προδιαγραφή», 1η έκδοση, 23-12-1999.
Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. «Agro 2.2., Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος – Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή». Μέρος 2: Απαιτήσεις για την εφαρμογή στη φυτική παραγωγή, 1η έκδοση, 23-12-1999.
Paul James. Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας Εκδόσεις Κλειδάριθμος 1998.
Σαλάκου,Ε. Δρόμοι Εξέλιξης Στο Επιχειρείν Προβληματισμοί καινοτομίας – αλλαγής –επιχειρηματικότητας –μετασχηματισμών. Εκδόσεις  Καστανιώτη 2006
Τζία Κ.- Τσιαπούρης Α.’’ Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου (HACCP) Στη Βιομηχανία Τροφίμων’’ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑ 1996
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email