Ειδική Αμπελουργία-Αμπελογραφία

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση:

  1. Να οργανώνουν αμπελουργικά φυτώρια και να εφαρμόζουν τεχνικές παραγωγής απλών έρριζων και έρριζων εμβολιασμένων φυτών της αμπέλου.
  2. Να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κλωνικής επιλογής και αξιολόγησης ποικιλιών και υποκειμένων.
  3. Να αναγνωρίζουν τα κυριότερα υποκείμενα, να γνωρίζουν τις καλλιεργητικές τους απαιτήσεις, και να μπορούν κατά περίπτωση να επιλέγουν το κατάλληλο υποκείμενο.
  4. Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες, να γνωρίζουν τις καλλιεργητικές τους απαιτήσεις και να μπορούν να εφαρμόζουν ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές για παραγωγή υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων.
  5. Να εφαρμόζουν τεχνικές σταφιδοποιίας και να ελέγχουν το παραγόμενο προϊόν
  6. Να οργανώνουν προγράμματα παραγωγής πιστοποιημένων αμπελουργικών προϊόντων και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών. 
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Συστηματική του γένους Vitis. Αμπελογραφικά χαρακτηριστικά των οργάνων της αμπέλου. Αμπελογραφική μελέτη ποικιλιών και κλώνων. Γενετική προέλευση και διάδοση των υποκειμένων. Αμπελογραφικά χαρακτηριστικά και καλλιεργητικές ιδιότητες των υποκειμένων. Φυσιολογικές επιδράσεις των υποκειμένων. Επιλογή του υποκειμένου. Το σταφύλι ως πρώτη ύλη για τα προϊόντα της αμπέλου (χημική σύσταση, πορεία ωρίμανσης, παράγοντες που επηρεάζουν την ωρίμανση και την ποιότητα-terroir, τεχνολογική ωριμότητα, καθορισμός χρόνου τρυγητού). Ποικιλίες οινοποιίας*. Νομοθετική κατάταξη ελληνικών οίνων. Επιτραπέζιες ποικιλίες*. Ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές για την βελτίωση της ποιότητας των επιτραπέζιων ποικιλιών. Καλλιέργεια επιτραπέζιων ποικιλιών υπό κάλυψη. Ποικιλίες σταφιδοποιίας*. Τεχνολογία σταφιδοποίησης. Βιολογική και Ολοκληρωμένη Αμπελουργία. Οργάνωση και λειτουργία φυτωρίου αμπέλου. Μαζική και κλωνική επιλογή. Μικροπολλαπλασιασμός της αμπέλου και διαδικασία παραγωγής πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού. Μητρικές φυτείες υποκειμένων και εμβοληψίας. Τεχνικές παραγωγής απλών ερρίζων και ερρίζων εμβολιασμένων φυτών.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει τους σπουδαστές ικανούς να:
Συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα κλωνικής επιλογής και αξιολόγησης ποικιλιών και υποκειμένων.
Εφαρμόζουν ειδικές καλλιεργητικές τεχνικές για παραγωγή υψηλής ποιότητας αμπελουργικών προϊόντων, ανάλογα με τη ποικιλία.
Οργανώνουν προγράμματα παραγωγής πιστοποιημένων αμπελουργικών προϊόντων και να κατευθύνουν ομάδες παραγωγών.
Εφαρμόζουν τεχνικές σταφιδοποιίας και να ελέγχουν το παραγόμενο προϊόν.
Να εφαρμόζουν τεχνικές παραγωγής φυτών και να οργανώνουν αμπελουργικά φυτώρια.
Να σχεδιάζουν και να εγκαθιστούν αμπελώνες.
Να κατευθύνουν τους παραγωγούς σε θέματα αμπελουργικής τεχνικής τόσο της βιολογικής όσο και της ολοκληρωμένης διαχείρισης της καλλιέργειας της αμπέλου
 

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Το μάθημα διεξάγεται με τη μορφή διαλέξεων που υποστηρίζονται από διαφάνειες, slides και έντυπα. Στο εργαστήριο, αρχικά αναλύεται το εκάστοτε θέμα, ακολουθεί επίδειξη και στη συνέχεια οι σπουδαστές ασκούνται πρακτικά είτε στο εργαστήριο είτε στον πειραματικό αμπελώνα.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου, στην αντίστοιχη εξεταστική, οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτά. Στην περίπτωση του εργαστηρίου οι σπουδαστές εξετάζονται και πρακτικά.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Coombe, B.C. and P.R.Dry. 1992. Viticulture Vol 2 Practices. Winetitles Australia.
Reynier, A. 1991. Mannuel de Viticulture. 6e edition. Tec.&Doc. Lavoisier, Paris.
Smart, R.E. and M.D. Robinson 1991. Sunlight into Wine: A Handbook for Winegrape Canopy Management. Winetitles, Australia.
Κούσουλας, Κ. 2002. Αμπελουργία. Εκδοτική Αγροτεχνική.
Ρούμπος. Ι. 2003. Ασθένειες και Εχθροί της Αμπέλου. Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε. και Ρούμπος Ι., Αθήνα.
Φυσαράκης, Ι. 2002. Σημειώσεις Εργαστηρίου Ειδικής Αμπελουργίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης.
Φυσαράκης, Ι. 2006. Σημειώσεις Ειδικής Αμπελουργίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης. Chesterfield, I. and P. Smith. 1990. Table Grapes. A Product quality manual. Vict. Dep. Agr. Melbourne.
Galet, P. 1991. Precis d’ Ampelographie Pratique. Imp.C. Dehan,Montpellier.
Galet, P. 2002. Grape Vatieties. Cassell
Pongracz, D. P. 1983. Rootstocks for Grapevines. David Philip Publ.
Βλάχος. Μ. 1986. Αμπελογραφία. Θεσσαλονίκη.
Φυσαράκης, Ι. 2002. Σταφιδοποίηση Σουλτανίνας και Κορινθιακής σταφιδαμπέλου. ΣΤΕΓ ΤΕΙ Κρήτης.
Φυσαράκης, Ι. 2007. Σημειώσεις Αμπελογραφίας. ΣΤΕΓ, ΤΕΙ Κρήτης.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email