Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού

6ο Εξάμηνο
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να:

  • κατανοούν τις βασικές αρχές παραγωγής και διαχείρισης του πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς επίσης και τη σημασία της ποιότητας του στην καλλιέργεια.  
  • γνωρίζουν τη διαδικασία παραγωγής και πιστοποίησης του πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς επίσης και τους φορείς ελέγχου και παραγωγής του.
  • κατανοούν τα προβλήματα φυτοϋγείας του εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού και να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες (in vitro τεχνικές) για επιχειρηματική παραγωγή υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.
Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Δίδονται πληροφορίες σχετικές με: Τις γενικές αρχές της σποροπαραγωγής και τεχνολογίας σπόρου. Την παραγωγή και διαχείριση Π.Υ. στα εγγενώς και αγενώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά. Την τεχνική της ιστοκαλλιέργειας και την αξιοποίηση της στην επιχειρηματική παραγωγή φυτωριακού υλικού, εστιάζοντας στην τεχνολογία παραγωγής υγιούς Π.Υ. στα αγενώς πολλαπλασιαζόμενα φυτά. Τα παθογόνα που διαιωνίζονται με το εγγενές και αγενές φυτικό πολλαπλασιαστικό υλικό. Τις τεχνικές διάγνωσης ιολογικών ασθενειών και τον τρόπο εξυγίανσης (θερμοθεραπεία, χημειοθεραπεία, in vitro καλλιέργεια μεριστωμάτων, μικρο-εμβολιασμός in vitro) μολυσμένου από ιούς φυτικού υλικού. Τους κανονισμούς που διέπουν την παραγωγή και εμπορία πιστοποιημένου φυτικού Π.Υ. Υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης.

Γενικές Ικανότητες: 

Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους σπουδαστές με αντικείμενα, που αφορούν την παραγωγή και διαχείριση εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού με κλασικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους.

Οργάνωση Διδασκαλίας: 

Οι διαλέξεις στη θεωρία γίνονται ηλεκτρονικά (PowerPoint). Για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων χρησιμοποιείται το εργαστήριο, το θερμοκήπιο και ο αγρός, όπου οι  σπουδαστές αποκτούν σημαντική εμπειρία σε τεχνικές που αφορούν την παραγωγή και διαχείριση του Π.Υ.

Αξιολόγηση Φοιτητών: 

 Για το θεωρητικό μέρος η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Στο εργαστήριο η αξιολόγηση περιλαμβάνει θεωρητική εξέταση, γραπτή εξέταση και πειραματικές εργασίες, που αφορούν κυρίως την μαζική-επιχειρηματική  παραγωγή Π.Υ. με ιστοκαλλιέργεια.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Αυγελής Α., 1997. Παραγωγή άνοσου πολλαπλασιαστικού υλικού. Σημειώσεις, ΤΕΙ, Ηράκλειο Κρήτης, 94 σελ.
Βασιλείου Ζ., 2004. Πολλαπλασιαστικό υλικό κηπευτικών (οργανωτικές, διαδικαστικές και νομικές πτυχές). Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, Αθήνα, 427 σελ.
Γραμματικάκη Γ., 2008. Παραγωγή εγγενούς και αγενούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Σημειώσεις, ΤΕΙ, Ηράκλειο Κρήτης, 127 σελ.
Edwin F. George, Michael A. Hall, Geert-Jan De Klerk, 2008. Plant Propagation by Tissue Culture. Springer, 501 p.
Τοκατλίδης Ι., 2003. Παραγωγή & διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού, Παν/κές Σημειώσεις, Ν. Ορεστιάδα 190 σελ.
Τσαυτάρης Α. και Κούτσικα-Σωτηρίου Μ., 2011. Παραγωγή και διακίνηση σπόρων. Εκδόσεις Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη, 199 σελ.
 

Το μάθημα προσφέρεται σε φοιτητές Erasmus: 
OXI
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
θεωρια
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
3
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Εργαστηριο
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 
2
Πιστωτικές Μονάδες: 
2
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
ασκηση Πράξης
Αυτοτελή Διδακτική Δραστηριότητα: 
Άλλο

Διεύθυνση: Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων,
         ΤΕΙ Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης 71500
E-mail : marin@staff.teicrete.gr
Τηλέφωνα:    +030 2810 379403,
 +030 2810 379411, +030 2810 379412
 FAX :    +030 2810 379427
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Εξυπηρέτηση Φοιτητών
         Δευτ–Τετ–Παρ Ωρα 11:00 – 13:00
Παραλαβή Βεβαιώσεων: Μέσω email