Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
7
Στόχος του μαθήματος: 
Η παροχή των επιστημονικών και τεχνικών απαραίτητων γνώσεων στουςφοιτητές. για την μελέτη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης, των μεθόδων προστασίας, των χαρακτηριστικών των αγωγών και καλωδίων και των σχετικών υπολογισμών που εμπλέκοντα στα ανωτέρω. Επίσης η παροχή γνώσεων στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων. Τέλος, εξοικείωση με σύγχρονες τεχνικές ηλκετρικών εγκαταστάσεων όπως το ΕΙΒ/ΚΝΧ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τα φαινόμενα πουδιέπουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών εσωτερικών εγκαταστάσεων Χ.Τ. και θα μπορεί να πραγματοποιε
αντίστοιχες συνδεσμολογίες, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους και να υπολογίζει μεγέθηαπαραίτητα σε πρακτικές εφαρμογές και χρήσεις αυτών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Βασικές αρχές, Κανονισμοί και Πρότυπα Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΗΕ). Ατυχήματα από τη χρήση του ηλεκτρισμού, επίδραση του ρεύματος και της συχνότητάς του στονανθρώπινο οργανισμό, ασφαλής τάση επαφής, προληπτικά μέτρα. Προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας, μέθοδοι προστασίας, ανάλυση των μέσων προστασίας, μόνωση, γαλβανική απομόνωση, άμεση γείωση, ουδετέρωση, ισοδυναμικές συνδέσεις, διακόπτες διαφυγής τάσης και έντασης. Γειώσεις σε εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, ηλεκτρόδια γείωσης, αντίσταση γείωσης, θεμελιακή γείωση, συστήματα σύνδεσης γειώσεων. Μονωμένοι αγωγοί και καλώδια, πρότυπα, σημάνσεις, τύποι καλωδίων.
Προσδιορισμός των διατομών σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 για ΕΗΕ μονοφασικής και τριφασικής παροχής.
Μέγιστο επιτρεπόμενο θερμικό ρεύμα, βραχυχρόνια φόρτιση, χρονική σταθερά καλωδίων, υπολογισμός ρεύματος βραχυκύκλωσης, ισχύς βραχυκύκλωσης. Πτώση τάσης. Όργανα
προστασίας. Παροχές - τυποποιημένες παροχές ΔΕΗ. Βασικά εξαρτήματα ΕΗΕ και λειτουργία τους.
Διακόπτες και μέσα ζεύξης. Σχεδιασμός ηλεκτρικής εγκατάστασης χαμηλής τάσης. Εγκαταστάσεις φωτισμού, υπολογισμοί. Τρόποι συνδεσμολογίας διακοπτών κυκλωμάτων φωτισμού-ρευματοδοτών σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης. Έλεγχος τελειωμένης ΕΗΕ.
Αρχές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων. Πραγματοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με τη φιλοσοφία ΕΙΒ/ΚΝΧ.

Εργαστήριο
Ηλεκτρικοί Πίνακες και διευθέτηση κυκλωμάτων χαμηλής τάσης.
Συνδεσμολογίες μέσων ζεύξης, προστασίας και ελέγχου.
Συνδεσμολογίες κυκλωμάτων φωτισμού και ασθενών ρευμάτων.
Μελέτη Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατοικίας.
Προγραμματισμός και εξοικείωση με ΕΙΒ/ΚΝΧ.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Π. Ντοκόπουλος, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2005.
Φ. Δημόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτισμός –Κίνηση – Αυτοματισμός,1998.
Σ. Αντωνόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις κατοικίες, Αθήνα, 1992 .
Σ. Τουλόγλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων, Ίων, 2004

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr