Ψηφιακά Συστήματα

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Ανάλυση ψηφιακών κυκλωμάτων Σχεδίαση ψηφιακών συστημάτων Υλοποίηση σχεδίασης χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα μικρής, μεσαίας, μεγάλης κλίμακας. Επιλογή σύμφωνα με τις απαιτήσεις μιας κατασκευής κατάλληλων ψηφιακών Ο.Κ. από τα βιβλία των κατασκευαστών. Προγραμματισμός σύγχρονων επεξεργαστών (Chips) προγραμματιζόμενης λογικής PALs, PLDs κ.α.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με βασικές έννοιες συστημάτων ελέγχου Μιας Εισόδου Μιας
Εξόδου θα τα αναλύει στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας και θα σχεδιάζει κλειστούς
βρόχους με χρήση αναλογικών και παραγωγικών κατευθύνων, χρησιμοποιώντας προχωρημέν
συστήματα προσομοίωσης.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Αριθμητικά Συστήματα.
Λογικές μεταβλητές και συναρτήσεις, άλγεβρα Boole.
Συνδυαστική λογική, ανάλυση και σχεδίαση με βάση πίνακα αληθείας, αναλυτική έκφραση, σπινθηρισμοί.
Υλοποίηση με λογικές πύλες, πολυπλέκτες, μνήμες EPROM
Ακολουθιακή Λογική, ανάλυση και σχεδίαση με βάση το πρότυπο καταστάσεων. Υλοποίηση με
FLIP-FLOP.

Εργαστήριο
Χαρακτηριστικά Ο.Κ. TTL και CMOS, εύρεση χαρακτηριστικών από Data Books .
Λογικές πύλες, συνδυαστικά λογικά κυκλώματα, πίνακες αλήθειας.
Τύποι εξόδου ψηφ. κυκλώματος - Interfacing.
Ακολουθιακά κυκλώματα, μετρητές, καταχωρητές, στοιχεία μνήμης.
Προγραμματιζόμενα λογικά στοιχεία – χρήση βασικών εργαλείων προγραμματισμού.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Εισαγωγή στα ψηφιακά ηλεκτρονικά, Tokheim
 
Ψηφιακή σχεδίαση, Moris Mano
Σημειώσεις του διδάσκοντα, σχετικά εγχειρίδια εταιρειών
 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr