Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου Ι (ΣΑΕ Ι)

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
4
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στις βασικές αρχές των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου (ΣΑΕ).
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής θα μάθει να αναλύει συνδυαστικά και ακολουθιακά συστήματα και να σχεδιάζει χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένα κυκλώματα μικρής μέσης και μεγάλης κλίμακας ολοκλήρωσης.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στα συστήματα αυτομάτου ελέγχου (ΣΑΕ)
Βασικές έννοιες
Συστήματα και σήματα συνεχούς χρόνου
Ανάλυση συστημάτων
Στο πεδίο της συχνότητας
Μετασχηματισμός Laplace
Συναρτήσεις μεταφοράς, διασύνδεση συστημάτων
Στο πεδίο του χρόνου
Χρονική απόκριση σε βηματική και κρουστική είσοδο
Συστήματα ανοικτού και κλειστού βρόγχου
Σύνθεση συστημάτων
Στο πεδίο της συχνότητας
Κριτήρια επίδοσης συστημάτων
Ταχύτητα
Ευστάθεια συστημάτων – κριτήριο Routh
Ακρίβεια
Κλασσικές μέθοδοι σύνθεσης με ανάδραση εξόδου
Πρόβλημα ελέγχου ταχύτητας
Πρόβλημα ελέγχου θέσεως
Πρόβλημα ελέγχου θερμοκρασίας
Σύνθεση με αντιστάθμιση
Εφαρμογές – Πρακτικά παραδείγματα – Παρουσίαση πειραματικών διατάξεων Εργαστηρίου
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Παρασκευόπουλος Π., Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο, Τόμος Α’ - Θεωρία, Αθήνα 2001
Παρασκευόπουλος Π., Εισαγωγή στον αυτόματο έλεγχο, Τόμος Β' - Εφαρμογές, Αθήνα 2001
Πετρίδης Θ., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου: Τόμοι 1 και 2, Θες/νίκη, 1986
Βελώνης Α., Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου-Λυμένες Ασκήσεις, Εκδόσεις Παπασωτηρίου,
Αθήνα 1997
Frederick and Chow, Προβλήματα αυτόματου ελέγχου. Χρησιμοποιώντας το Matlab και το
Control System Toolbox , Εκδόσεις Ίων, 1999
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr