Ηλεκτρονικά ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Προαπαιτούμενα: 
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στην ανάδραση των ενισχυτών, στη σχεδίαση σύνθετων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με διακριτές διατάξεις ή ICs, στις κατασκευές και την οργανολογία κάνοντας χρήση του τελεστικού ενισχυτή ο οποίος αποτελεί και τον κορμό του μαθήματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος Ηλεκτρονικά ΙΙ οφοιτητής έχει κωδικοποιήσει την λειτουργία και την χρήση των ενισχυτών ισχύος των πολυβάθμιων ενισχυτών της ανάδρασης και των τελεστικών ενισχυτών σαν μια εφαρμογή της τελευταίας. Είναι σε θέση να συνθέτει και να υλοποιεί κυκλώματα ενίσχυσης και επεξεργασίας σημάτων όπως επίσης και να επιλέγει και να χρησιμοποιεί από την αγορα τα ήδη διαθέσιμα για ανάλογες εφαρμογές ολοκληρωμένα κυκλώματα και υλικά.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

 1. Πολυβάθμιοι ενισχυτές. Ζεύξη
 2. Ενισχυτές ισχύος
 3. Ανάδραση
 4. Διαφορικός ενισχυτής
 5. Χαρακτηριστικά ιδανικού τελεστικού ενισχυτή
 6. Ενίσχυση με τελεστικό ενισχυτή
 7. Γραμμικές εφαρμογές τελεστικού ενισχυτή
 8. Επεξεργασία σήματος με τελεστικό ενισχυτή
 9. Κυκλώματα ολοκλήρωσης, διαφόρισης με Τ.Ε.
 10. Μη γραμμικές εφαρμογές τελεστικού ενισχυτή
 11. Γεννήτριες σημάτων με τελεστικό ενισχυτή
 12. Φίλτρα με τελεστικό ενισχυτή
 13. Σταθεροποίηση τάσης με τελεστικό ενισχυτή

Εργαστήριο

 1. Ενισχυτής χαμηλών συχνοτήτων
 2. Ενισχυτής με JFET
 3. Ενισχυτής ισχύος, Ζεύγος Darlington
 4. Ενισχυτές με ανάδραση, Ταλαντωτές
 5. Διαφορικός ενισχυτής
 6. Τελεστικοί ενισχυτές
 7. Γεννήτριες σημάτων
 8. Αναλογικοί συγκριτές
 9. Σταθεροποίηση τάσης
 10. Αυτορυθμιζόμενη τροφοδοτική τάση
 11. Γραμμικά ολοκληρωμένα κυκλώματα
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Σημειώσεις του διδάσκοντος
Μικροηλεκτρονικά Κυκλώματα, SEDRA – SMITH. Εκδ. Παπασωτηρίου, 1993
Βασική Ηλεκτρονική, Α.Malvino, Εκδ. Τζιόλα, 1990
Ηλεκτρονική, Καρύμπακα, Εκδ. ΖΗΤΗ,1988
“Τhe art of electronics”, P. Horowitz, H. Winfield, Cambridge University Press, 1988
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr