Ηλεκτρικές Μηχανές Ι

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
7
Στόχος του μαθήματος: 
Η παροχή των επιστημονικών και τεχνικών απαραίτητων γνώσεων για τους μετασχηματιστές, τα είδη τους, τα χαρακτηριστικά τους, την αρχή λειτουργίας τους και τη χρήση τους στη μεταφορά και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Η παροχή των επιστημονικών και τεχνικών απαραίτητων γνώσεων για τις μηχανές συνεχούς ρεύματος, τα είδη τους, την αρχή λειτουργίας τους ως γεννήτριες και ως κινητήρες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, την εξοικείωση με τον υπολογισμό των βασικών ηλεκτρικών και μηχανικών μεγεθών τους, όπως τάσεων, ρευμάτων, ισχύων, ροπών, κ.λπ. Έμφαση στην αποτελεσματική εφαρμογή των παραπάνω στον έλεγχο σύγχρονων ηλεκτρικών κινητήριω συστημάτων, αλλά και σε συστήματα ελέγχου βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τα φαινόμενα που διέπουν τη λειτουργία των μετασχηματιστών και των ηλεκτρικών μηχανών Σ.Ρ. και θ
μπορεί να πραγματοποιεί αντίστοιχες συνδεσμολογίες, να χρησιμοποιεί τα δεδομένα τους
και να υπολογίζει μεγέθη απαραίτητα σε πρακτικές εφαρμογές και χρήσεις αυτών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

Αρχές ηλεκτρομαγνητισμού, μαγνητικά κυκλώματα, νόμος του διαρρεύματος.
Μετασχηματιστές:  Δομή,  χαρακτηριστικά,  είδη,  αρχή  λειτουργίας,  ιδανικός
μετασχηματιστής, μονοφασικοί μετασχηματιστές, ισοδύναμο κύκλωμα, διακύμανση τάσης,
απώλειες και βαθμός απόδοσης, αυτομετασχηματιστές, τριφασικοί μετασχηματιστές,
συνδεσμολογίες. Μηχανές Συνεχούς Ρεύματος: Δομή, κατασκευαστικά χαρακτηριστικά,
καμπύλη μαγνήτισης, ο συλλέκτης και η σημασία του, το φαινόμενο της μεταγωγής,
επίλυση των προβλημάτων της μεταγωγής (βοηθητικοί πόλοι – τυλίγματα αντιστάθμισης),
Γεννήτριες Συνεχούς Ρεύματος: Δομή και αρχή λειτουργίας, κατηγορίες, εφαρμογές,
ισοδύναμα κυκλώματα, χαρακτηριστικές φορτίου, διαγράμματα ροής ισχύος και απώλειες,
παράλληλη λειτουργία, υπολογισμοί. Κινητήρες Συνεχούς Ρεύματος: Δομή και αρχή
λειτουργίας, κατηγορίες, εφαρμογές, ισοδύναμα κυκλώματα, χαρακτηριστικές φορτίου,
διαγράμματα ροής ισχύος και απώλειες, υπολογισμοί. Βηματικοί κινητήρες. Κινητήρες
χωρίς ψήκτρες.
 
 
Εργαστήριο
 
Μετασχηματιστές, κατασκευαστικά στοιχεία, υπολογισμός απωλειών και βαθμού
απόδοσης. Λειτουργία μονοφασικού μετασχηματιστή εν κενώ και υπό φορτίο .
Αυτομετασχηματιστής.
Συνδεσμολογίες τριφασικών μετασχηματιστών
Ηλεκτρικές μηχανές Σ.Ρ., κατασκευαστικά στοιχεία, υπολογισμός απωλειών και βαθμού
απόδοσης.
Γεννήτρια Σ.Ρ. ανεξάρτητης διέγερσης
Γεννήτριες Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης και διέγερσης σειράς.
Γεννήτρια Σ.Ρ. σύνθετης διέγερσης
Κινητήρες Σ.Ρ. ανεξάρτητης διέγερσης
Κινητήρες Σ.Ρ. παράλληλης διέγερσης και διέγερσης σειράς
Κινητήρας Σ.Ρ. σύνθετης διέγερσης
Μέθοδοι εκκίνησης και ρύθμισης στροφών κινητήρων Σ.Ρ.
Ειδικές κατηγορίες κινητήρων, λειτουργία - έλεγχος.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Stephen J. Chapman, Ηλεκτρικές
Μηχανές AC - Θεσσαλονίκη, 2001.
Fitzgerald A. E., C. Kingsley, Jr., and S. D. Umans, Electric Machinery, 5th ed. New York:
McGraw-Hill, 1990.
McRherson, George, An Introduction to Electrical Machines and Transformers, New York
Wiley, 1981.
National Electrical Manufacturers Association, Motors and Generators, Publication No. MG1-
1993, Washington, D.C.: NEMA, 1993.
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr