Τεχνολογία Υλικών – Ηλεκτροχημεία

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
κατσαράκης νικόλαος
2810-379703
Διδάσκοντες: 
κατσαράκης νικόλαος
2810-379703
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Το περιεχόμενο του μαθήματος είναι δομημένο κατά τέτοιο τρόπο έτσι ώστε με την επιτυχή
ολοκλήρωση του, ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει αφενός γνώσεις σχετικά με τις διαφορετικές κατηγορίες υλικών, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά τους, που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικές-ηλεκτρονικές εφαρμογές.
Επίσης θα έχει την ικανότητα επιλογής των κατάλληλωνυλικών για μία μελέτη- εφαρμογής και τη διαχείριση των με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια και αξιοπιστία. Παράλληλα, θα έχει εξοικειωθεί εργαστηριακά με τις ηλεκτροχημικές διεργασίες και τις τεχνικές έλεγχου της ποιότητας των υλικών.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Τεχνολογία Υλικών
Δομή της ύλης, ιδιότητες υλικών, ελαστική και πλαστική παραμόρφωση υλικών- αστοχία υλικών,
Διάβρωση.
Ηλεκτρική αγωγιμότητα -Αγώγιμα υλικά ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εφαρμογών,
Υπεραγωγιμότητα – Υπεραγώγιμα υλικά.
Ημιαγωγιμότητα –Ημιαγώγιμα υλικά –Μελέτη των ιδιοτήτων τους: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί,
Ημιαγώγιμες χημικές ενώσεις, Παραγωγή ημιαγώγιμων υλικών (Παραγωγή μονοκρυστάλλων, Τεχνικές
παραγωγής επαφών p-n), Εφαρμογές ημιαγωγών
Διηλεκτρικά υλικά:
Παθητικά διηλεκτρικά.(μονωτικά), Ενεργά Διηλεκτρικά – Ιδιότητες και εφαρμογές
Μαγνητικά υλικά.- Ιδιότητες και εφαρμογές
Μεταλλικά μαγνητικά υλικά, Κεραμικά μαγνητικά υλικά
Οπτικές ιδιότητες των υλικών
Φάσμα απορρόφησης εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, Απορρόφηση ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας, Φωτοαγωγιμότητα, Φωταύγεια, Φωτονικά πολυμερή
Εργαστήριο
Οπτική μικροσκοπία, μικροσκοπική δομή μετάλλων.
Μηχανικές ιδιότητες υλικών. Σκληρότητα, εφελκυσμός, δυσθραυστότητα.
Ηλεκτρολυτικά και γαλβανικά συστήματα. Ηλεκτρόδια.
Αγωγιμότητα ηλεκτρολυτικών αγωγών.
Μέτρηση κανονικών δυναμικών.
Κατασκευή γαλβανικών στοιχείων.
Τάση διάσπασης ηλεκτρολύτη.
Ηλεκτρόλυση – Σταθερά Faraday, Ηλεκτρολυτικές επιμεταλλώσεις,
Ηλεκτροχημικές πηγές ενέργειας – Συσσωρευτής Pb.
Συνδεσμολογίες πηγών.
Διάβρωση μεταλλικών υλικών – Καθοδική προστασία.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Τεχνολογία Υλικών (Ηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών), Κ. Σαββάκης, 1995, Εκδ. ΙΩΝ.
Εργαστηριακές σημειώσεις ποιοτικού ελέγχου υλικών, Κ. Σαββάκης
Εργαστηριακές σημειώσεις Ηλεκτροχημείας, Ε. Γενιατάκης
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr