Αρχές Διοίκησης και Οικονομίας

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
2
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στις σημαντικότερες θεωρίες της Οικονομικής Επιστήμης. Παρουσίαση, με οργανωμένο και εύχρηστο τρόπο, των βασικότερων θεμάτων της Οικονομικής Επιστήμη στις σύγχρονες Βιομηχανικές επιχειρήσεις. Η εξασφάλιση της δυνατότητας της διεύρυνσης της γνώσης σε ειδικούς τομείς της Οικονομικής Επιστήμη
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, κατέχει τις σημαντικότερες θεωρίες τη Διοικητικής & Οικονομικής Επιστήμης (μοντέρνες μεθόδους διοίκησης, μελέτη προσφοράς και ζήτησης).
Έχει επίσης εμπεδώσει την σημασία των βασικών μακροοικονομικών, δημοσιονομικών και
μικροοικονομικών μεγεθών για την επιχείρηση και κατανοεί με ακρίβεια την σημασία εννοιών όπως κόστος, παραγωγικότητα & κέρδος, καταμερισμός εργασίας και ανταγωνισμός στην ελεύθερη αγορά.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Επιχείρηση και περιβάλλον. Καθορισμός του επιχειρησιακού χώρου. Βιομηχανική Επιχείρηση και Οικονομική των Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στις βασικές Οικονομικές έννοιες. Γραφικές παραστάσεις στην Οικονομική. Μελέτη της Προσφοράς και της Ζήτησης. Κατώτατα & Ανώτατα όρια Τιμών. Παράγοντες που μετατοπίζουν την Ζήτηση & την Προσφορά.
Μακροοικονομική: Εθνικό Εισόδημα, Πληθωρισμός και Ανεργία. Συνολική Ζήτηση & Προσφορά. Το Κεϊνσιανό Υπόδειγμα. Δημοσιονομική & Νομισματική πολιτική. Μονεταριστικό Υπόδειγμα
Μικροοικονομική: Καταναλωτής και Κόστος. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή. Η θεωρία της Ζήτησης. Κόστος και Παραγωγή. Ανταγωνισμός και Μονοπώλια. Αγορές. Καταμερισμός της Εργασίας.
Παραγωγικότητα & κέρδος Κυβέρνηση και Οικονομία: Ελεύθερες Αγορές. Δημόσιες Δαπάνες. Φορολογία. Διεθνές Εμπόριο.
Συναλλαγματικές Ισοτιμίες και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα.
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Οικονομική, W.J. Wessels, Εκδ. Κλειδάριθμος
Βασικές Αρχές της Οικονομίας, Φ.Χ. Κομισσόπουλος, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1996, ISBN 960-286-008-1.
Αρχές Οικονομίας, Ν. Γ. Σαρρής Επιμελητής, Εκδόσεις ΕΛΛΗΝ, 1999, ISBN 960-286-392-7
The Portable MBA in Finance & Accounting, J.L. Livingstone, Editor, John Wiley & Sons, Inc
The Portable MBA in Entrepreneurship, W.D. Bygrave, Editor, John Wiley & Sons, Inc
The Portable MBA in Strategy, L. Fahey, R.M. Randall, John Wiley & Sons, Inc
Market-driven Management, F.E. Webster, John Wiley & Sons, Inc
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr