Παιδαγωγικά

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ10Κ6
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό1oTheory: 2 Lab:
ExamsECTSWorkload
26
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
xezonakis's picture
ξεζωνάκης ιωάννης
Xezonakis Ioannis
Professor
Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Από δάσκαλος – «εμψυχωτής» - Βασικές αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Η παιδαγωγική επιστήµη - Θεωρητική θεµελίωση και οι βασικοί παιδαγωγικοί όροι
 • Κλάδοι της Παιδαγωγικής Επιστήµης
 • Ηθική και επιστήμη
 • Βασικές θεωρίες µάθησης
 • Ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση - Εκπαιδευτική ανισότητα
 • Η επικοινωνία στη σχολική τάξη
 • Σχολική επιτυχία - Σχολική αποτυχία
 • Κουλτούρα του σχολείου - Μορφές χαρακτηριστικά
 • ∆ιεύθυνση και διευθέτηση της σχολικής τάξης
 • ∆ιδακτικά µέσα παλιά και νέα - Μέθοδοι διδασκαλίας - Μοντέλα διδασκαλίας
 • Η διαδικασία της αξιολόγησης – Κουλτούρα αξιολόγησης

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Βάµβουκας, Μ. (2004). Θέµατα Ψυχοπαιδαγωγικής, Αθήνα: Ατραπός.
 • ∆ανασσής-Αφεντάκης, Α. (1995). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη (Τόµοι Α΄, Β΄ και Γ΄), Αθήνα: έκδοση ιδίου.
 • Καΐλα, Μ. (1999), Ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια της παιδαγωγικής σχέσης, Αθήνα: έκδοση ιδίας.
 • Λαρεντζάκη-Γκόγκα Κ., & Παύλου Β. (2008). Ερωτήματα του Σύγχρονου Εκπαιδευτικού (Τα) Διαγωνισμός ΑΣΕΠ εκπαιδευτικών-όλη η θεωρία ψυχοπαιδαγωγικών-διδακτικής με ασκήσεις, Αθήνα: Gutenberg-Γ. Δαρδανός.
 • Ορφανός Γ. (2008). Ανθολόγιο Όρων και Θεωριών Γενικής Διδακτικής και Ψυχοπαιδαγωγικών Θεμάτων, Αθήνα: Gutenberg-Γ. Δαρδανός.
 • Πυργιωτάκης, Ι. (1999). Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήµη, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα..
 • Φλουρής, Γ., & Κασσωτάκης, Μ. (2005). Μάθηση και διδασκαλία (Τόµος Α΄ και Β΄), Αθήνα: έκδοση ιδίων.
 • Παιδαγωγική Επιθεώρηση, http://www.pee.gr/?page_id=71
 • Προσχολική & Σχολική Εκπαίδευση, http://childeducation-journal.org/index.php/education

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr