Φυσική

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ10Κ1
Lab:
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό1oTheory: 2 Lab: 0
ExamsECTSWorkload
26
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
ip's picture
παχουλάκης ιωάννης
Pachoulakis Ioannis
Assistant Professor
Επίκουρος Καθηγητής
302810379388

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Νόµοι Νεύτωνα - Εφαρµογές: Έννοια της δύναµης, οι τρεις νόµοι του Νεύτωνος, η έννοια της µάζας, τριβή, κυκλική κίνηση.

 • Ενέργεια - Ορµή - Νόµοι ∆ιατήρησης: Έργο, παραδείγµατα δυναµικής ενέργειας, κινητική ενέργεια, ισχύς, ορµή, διατήρηση ορµής, κέντρο µάζας, ταλαντώσεις.
 • Ηλεκτρικό Φορτίο - Ηλεκτρικό Πεδίο Νόµος του Gauss: Αγωγοί - µονωτές, νόµος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο - ηλεκτρικές δυνάµεις, δίπολα, ηλεκτρική ροή, νόµος Gauss.
 • Ηλεκτρικό ∆υναµικό: Ηλεκτρική δυναµική ενέργεια, δυναµικό, καθοδικός σωλήνας, πυκνωτές, χωρητικότητα και συνδεσµολογία πυκνωτών.
 • Ηλεκτρικό Ρεύµα - Αντίσταση - Ηλεκτρεγερτική ∆ύναµη: Ρεύµα, αντίσταση, ηλεκτρεγερτική δύναµη κυκλωµάτων, ενέργεια - ισχύς κυκλωµάτων, αγωγιµότητα στα µέταλλα, συνδεσµολογία αντιστάσεων, κυκλώµατα µε αντίσταση και χωρητικότητα.
 • Μαγνητικό Πεδίο - Πήγες Μαγνητικού Πεδίου: Μαγνητικό πεδίο, γραµµές µαγνητικού πεδίου, κίνηση φορτίων σε µαγνητικό πεδίο, µαγνητικές δυνάµεις σε ρευµατοφόρους αγωγούς, µαγνητικό πεδίο κινουµένου φορτίου και ρευµατοφόρου αγωγού, νόµος του Ampere.
 • Ηλεκτροµαγνητική Επαγωγή - Αυτεπαγωγή - Αµοιβαία Επαγωγή: Νόµος του Faraday, νόµος του Lenz, επαγόµενα ηλεκτρικά πεδία, εξισώσεις Maxwell, αµοιβαία επαγωγή, αυτεπαγωγή, ενέργεια µαγνητικού πεδίου, κύκλωµα R-L, κύκλωµα R-L-C.
 • Εναλλασσόµενο Ρεύµα: ∆ιανύσµατα φάσης, άεργη αντίσταση, κύκλωµα L-R-C σε σειρά, ισχύς κυκλωµάτων εναλλασσόµενου ρεύµατος, συντονισµός.
 • Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα: Ταχύτητα ηλεκτροµαγνητικού κύµατος, ηµιτονοειδή κύµατα, ενέργεια ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων, στάσιµα κύµατα, ηλεκτροµαγνητικό φάσµα, ακτινοβολία κεραίας.
 • Θέµατα Οπτικής και Οπτοηλεκτρονικής: Ανάκλαση, διάθλαση, ολική ανάκλαση, οπτικές ίνες, οπτικές πηγές, φωτοηλεκτρικό φαινόµενο.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Φυσική, Τόµος Α', H.D. Young (Εκδ. Παπαζήση), 1994, ISBN 960-02-1067-5
 • Φυσική, Τόµος Β', H. D. Young (Εκδόσεις Παπαζήση), 1994, ISBN 960-02-1088-8
 • Sherway: Physics Τόµος Ι, ΙΙ & ΙΙΙ, Μετάφραση - Έκδοση Λ. Κ. Ρεσβάνης
 • Halliday - Resnick: Φυσική (τόµος Ι & ΙΙ) Μετάφραση Έκδοση Γ. Πνευµατικός

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr