Σύγχρονα Θέματα Πληροφορικής

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ10Κ2
Lab: ΤΠ11Κ2
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό1oTheory: 2 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
Ατομικές ασκήσεις, ενδιάμεσο διαγώνισμα, τελικό διαγώνισμα68
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Διαλέξεις Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
npapadak's picture
παπαδάκης νικόλαος
Papadakis Nikolaos
Assistant Professor
Αναπληρωτής Καθηγητής
0030 2810379196

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περίγραμμα ύλης Θεωρίας
Αρχιτεκτονική/Οργάνωση  Υπολογιστών: ο κύκλος επεξεργασίας της πληροφορίας, συσκευές υλικού για εισαγωγή, το εσωτερικό του Υπολογιστή, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU), συνήθεις CPU, είδη μνήμης, θύρες επέκτασης, πύλες και δυαδική λογική. 
Λογισμικό Εφαρμογών και συστημάτων
Λειτουργικό Σύστημα: Μέρη του λογισμικού του OS, ρόλος και λειτουργικότητα του OS, τι συμβαίνει κατά την εκκίνηση τού Η/Υ, είδη Διεπαφών Χρήστη, δυνατότητες και αδυναμίες σύγχρονων OS, βασικά utilities, backup. 
Δίκτυα και επικοινωνίες: Τύποι δικτύων και η βελτίωση της τεχνολογικής επένδυσης ενός οργανισμού, δικτυακά πρωτοκόλλα, μέθοδοι δρομολόγησης, peer-to-peer και client-server LANs, τοπολογίες LAN, εφαρμογές των WAN στις επιχειρήσεις. 
Ο Παγκόσμιος Ιστός: Διαφορές λογισμικών client και server, δημοφιλείς υπηρεσίες του Internet και η λειτουργικότητά τους, στοιχεία διευθύνσεων Internet και ονομάτων domain, η χρήση δικτύων βασισμένων στο Internet σε μεγάλους οργανισμούς. 
Βάσεις Δεδομένων: Εισαγωγή στα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και στια βασικές έννοιες των ΒΔ.
Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Η έννοια του υπερκειμένου, φυλλομετρητές και Web servers, η δομή του URL, μηχανές αναζήτησης, Β2Β και e-commerce, σχετικές εφαρμογές.
Εγκληματικότητα και Ασφάλεια: Πώς οι παρείσακτοι μπαίνουν στους υπολογιστές, πώς οι system administrators ασφαλίζουν τα συστήματα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα και από ιούς, ποιοι είναι οι πιθανότεροι να επιτεθούν και να βλάψουν υπολογιστές και τα κίνητρά τους, τύποι απώλειας από παρεμβάσεις και επιθέσεις σε υπολογιστικά συστήματα, εργαλεία προστασίας και τεχνικές άμυνας ενάντια στις ανεπιθύμητες παρεμβάσεις. 
Προγραμματισμός: Γλώσσες προγραμματισμού, γλώσσα μηχανής και assembly, γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γενιάς, οι φάσεις ανάπτυξης ενός προγράμματος, συντακτικά και λογικά λάθη, αλγόριθμοι, διαγράμματα ροής, ψευδοκώδικας. 
Δομές ελέγχου αλγορίθμων: ακολουθία, διακλάδωση υπό συνθήκη, επανάληψη. Μεταβλητές, είδη δεδομένων, πράξεις. Παραστάσεις, συναρτήσεις και υπορουτίνες. είσοδος, έξοδος
Περίγραμμα ύλης Εργαστηρίου

  • Εισαγωγή στο λειτουργικό σύστημα Unix και στον προγραμματισμό συστημάτων.
  • Ανάπτυξη εφαρμογών με την γλώσσα python. Βασικοί και δυναμική τύποι (string, lists, hashing files), κανονικές εκφράσεις και βιβλιοθήκες χειρισμού αρχείων.
  • Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με την script γλώσσα python.
  • Προγραμματισμός συστήματος με την γλώσσα python.
  • Εισαγωγή στην ανάπτυξη μικρών εφαρμογών διαδικτύου με τις γλώσσες html και php.

Εισαγωγή σε θέματα λοιπών γλωσσών προγραμματισμού

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Παπαδάκης Νικόλαος, Παναγιωτάκης Σπυρίδων, Ψαράκη Μαρία-Γεωργία,  Εισαγωγή στην Πληροφορική, ISBN: 978-960-9495-24-0
  • George Beekman ,  Michael J. Quinn Εισαγωγή στη Πληροφορική, 8η Έκδοση, ISBN: 978-960-512-535-6
  • Γιώργος Στεφανίδης, Αλέξανδρος Χατζηγεωργίου, Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών,2η αγγλική έκδοση, Κλειδάριθμος,  ISBN : 978-960-461-366-3

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr