Προγραμματισμός

Academic Semester:
Course TypeReference NumberSubprogram
Υποχρεωτικό (Υ)Theory: ΤΠ10Κ4
Lab: ΤΠ11Κ4
SemesterAcademic YearHours per week
Χειμερινό1oTheory: 4 Lab: 2
ExamsECTSWorkload
814
PrerequisitesTeaching methodTeaching Language
Ελληνικά

Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
xezonakis's picture
ξεζωνάκης ιωάννης
Xezonakis Ioannis
Professor
Καθηγητής

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΙΑ

 • Εισαγωγή. Μορφή προγράμματος. Μεταβλητές.
 • Η συνάρτηση printf().
 • Δεδομένα (int, long, unsigned, char, float, double). Προσδιοριστές μορφής %d, %x, %o, %f, %c.
 • Σταθερές.
 • Η συνάρτηση scanf( ).
 • Πίνακες (εισαγωγικά).
 • Τελεστές, προτεραιότητα τελεστών.
 • Μετατροπές τύπων.
 • Συμβολοσειρές γενικά (είσοδος-έξοδος). Προσδιοριστής μορφής %s.
 • Τιμή επιστροφής συνάρτησης (γενικά). Μήκος συμβολοσειράς (strlen). 
 • Συναρτήσεις getchar( ), getch( ), getche( ), putchar( ).
 • Αλήθεια – ψεύδος. Σχεσιακοί τελεστές.
 • Προτάσεις ελέγχου: if, if-else, πολλαπλές if, πολλαπλές if-else. Απλές και σύνθετες εντολές. Εντολή switch.
 • Επαναληπτικές εντολές: for, while, do-while.
 • Εμφωλευμένες επαναλήψεις.
 • Προτάσεις ελέγχου ειδικής χρήσης: break, continue.
 • Συναρτήσεις. Απλές συναρτήσεις. Ορίσματα συνάρτησης.
 • Επιστροφή τιμής από συνάρτηση. Τύποι συναρτήσεων.
 • Αναδρομικότητα συναρτήσεων.
 • Διευθύνσεις. Ο τελεστής &. Δείκτες.
 • Πέρασμα διευθύνσεων σε συναρτήσεις.
 • Κατηγορίες μνήμης. Αυτόματες, εξωτερικές, στατικές μεταβλητές.
 • Πίνακες. Δείκτες σε πίνακες. Πίνακες σαν ορίσματα συναρτήσεων.
 • Συμβολοσειρές. Σταθερές συμβολοσειρές. Είσοδος συμβολοσειράς: συναρτήσεις gets() και scanf(). Έξοδος συμβολοσειράς: συναρτήσεις puts() και printf().
 • Άλλες συναρτήσεις συμβολοσειρών: συναρτήσεις strlen(), strcpy(), strcat(), strcmp(), strchr().
 • Μετατροπές συμβολοσειράς σε αριθμό: συναρτήσεις atoi(), atol(), atof( ).
 • Δομές (structures). Απλές δομές. Εισαγωγή δεδομένων. Φωλιασμένες δομές. Πίνακες δομών.

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ασκήσεις υλοποίησης προγραμμάτων βασιζόμενες στην θεωρία και στον "Οδηγό Εργαστηρίου".

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • «Πλήρης Οδηγός Χρήσης της C», Mitchell Waite, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, ISBN 0-672-22582-4.
 • «C για Μηχανικούς», H.H. Tan – T.B. D’ Orazio, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN 960-8050-33-2.
 • «Η γλώσσα C σε βάθος», Ν. Χατζηγιαννάκης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN 960-209-966-6.

 

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Μαλάμος Αθανάσιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, amalamos@hmu.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
Μαριάς Κώστας, Αναπληρωτής Καθηγητής, kmarias@hmu.gr

Γραμματεία
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής, ΣΤΕΦ, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμίο, Ηράκλειο, Κρήτη 71500
Τηλ: 2810-379853, 2810-379716, 2810-379795, Fax: 2810-379717
E-mail: secretariat@hmu.gr
Website: http://www.ie.teicrete.gr