Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
2
Στόχος του μαθήματος: 
Εισαγωγή στις σημαντικότερες θεωρίες του Ελέγχου Ποιότητας και του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας (ΜΟΠ ή TQM) και της Τυποποίησης. Ανάπτυξη σε βάθος κάθε σχετικού με την Ποιότητα ζητήματος που παρουσιάζεται σε έναν οργανισμό. Η εξασφάλιση της δυνατότητας της διεύρυνσης της γνώσης σε ειδικούς τομείς του Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Ο φοιτητής, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, κατέχει τις σημαντικότερες θεωρίε
Πιστοποίησης, Ελέγχου Ποιότητας & της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Είναι εξοικειωμένος στη χρήση Συστημάτων Ελέγχου Ποιότητας (διαγράμματα ροής, φύλλα ελέγχου, ιστογράμματα, κ.α.), τον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών και τις Μετρήσεις Ποιότητας. Είναι σε θέση να μελετά τα οικονομικά της (κόστος ποιότητας και μη-ποιότητας) και τέλος έχει αποκτήσει μια σημαντική γνώση πάνω στα Πρότυπα και Συστήματα Ποιότητας (ISO 9000 και BS 7850).
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Εισαγωγή στις έννοιες της Ποιότητας, Πιστοποίησης και Ελέγχου μέσα από την ιστορία.
Αναφορά στους βασικότερους θεωρητικούς της Ποιότητας. Οι διαφορετικές όψεις της ποιότητας
βασισμένες στο προϊόν, τον χρήστη, την κατασκευή και την αξία. Έλεγχος και Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας.
Στατιστικός έλεγχος διεργασιών, Μετρήσεις Ποιότητας, Διαγράμματα Στατιστικού Ελέγχου. Τα
οικονομικά της Ποιότητας.
Αρχές Τυποποίησης, τεχνικά πρότυπα, οδηγίες, κανονισμοί στους τομείς Ηλεκτροτεχνίας, Ηλεκτρονικής και Ισχύος. Τα Ελληνικά Πρότυπα.
Πρότυπα και Συστήματα Ποιότητας (BS EN ISO 9000 και BS 7850)- Πιστοποίηση και Διαπίστευση. ΜΟΠ:

  •  οι ιδεολογικές βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη του .
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Μάνατζμεντ Ολικής Ποιότητας, P.T.J. James (Ελληνική μετάφραση), Εκδ. Κλειδάριθμος .
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Gower (Επιμέλεια D. Lock Ελληνική μετάφραση), Εκδ. ΕΛΛΗΝ

Βοηθητικά Βιβλία
Management Ολικής Ποιότητας, C.N. Weaver (Ελληνική μετάφραση), Εκδ. Anubis
Οργάνωση & Διοίκηση Εργοστασίων, .Π. Ψωινός, Εκδ. ΖΗΤΗ .
Εισαγωγή στην οργανωτική των εργοστασίων, Σ.Κ. Καρβούνη, Εκδ. Α. Σταμούλη
Θεωρία Βιομηχανικής Οργάνωσης, Ν.Γ. Χαριτάκης, Εκδ. Ελευθερουδάκη
Total Quality Management, S. George & A. Weimerkirch, John Wiley & Sons, Inc
Managing in a time of grate change, P.F. Drucker, Truman Talley Books/Dutton
Leading change, J.P. Kotter, Harvard Business School Press
Market-driven Management, F.E. Webster, John Wiley & Sons. Inc
Competitive strategy, M.E. Porter, The Free Press
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr