Μαθηματικά ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
μαγειρόπουλος εμμανουήλ
2810379872
Διδάσκοντες: 
μαγειρόπουλος εμμανουήλ
2810379872
Στόχος του μαθήματος: 
Συμπληρώνει, διευρύνει και εμβαθύνει τις γνώσεις του μαθήματος Μαθηματικά Ι γενικεύοντας αντίστοιχες έννοιες και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων, με αναφορά,όπου είναι δυνατόν, σε θέματα ειδικότητας μηχανικού και ιδιαίτερα ηλεκτρολόγου μηχανικού (π.χ., η έννοια της διαφορικής εξισώσεως δευτέρας τάξεως και η εφαρμογή της σε κύκλωμα R-L-C).
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Εξοικείωση με την έννοια της πραγματικής συνάρτ ησης περισσοτέρων μεταβλητών (κυρίως δύο και τριών), μέσω της μελέτης χαρακτηριστικών μεγεθών και των εφαρμογών τους (μερικές και διευθυνόμενες παράγωγοι, ακρότατα συναρτήσεων, διπλά και επικαμπύλια ολοκληρώματα).
Εξοικείωση επίσης με τη μελέτη και επίλυση χαρακτηριστικών περιπτώσεων συνήθων διαφορικών εξισώσεων.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 
  • Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων και εφαρμογές.
  • Διαφορικός λογισμός δύο και τριών μεταβλητών.
  • Διπλά ολοκληρώματα.
  • Διανυσματική ανάλυση και εφαρμογές.
  • Επικαμπύλια ολοκληρώματα και εφαρμογές
Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Απειροστικός Λογισμός Τόμος ΙΙ, Thomas G.B., Finney R.L., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, ISBN
960-7309-28-6
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις, Τραχανάς Σ, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN 960-524-089-0
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Τραχανάς Σ, Πανεπιστημιακές Εκδ. Κρήτης, ISBN 960-524-090-4
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr