Προγραμματισμός Υπολογιστών - Ι

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
5
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: 
βασιλάκης κώστας
2810-379803
Διδάσκοντες: 
βασιλάκης κώστας
2810-379803
Στόχος του μαθήματος: 
Απόκτηση των βασικών γνώσεων της Πληροφορικής, αναγκαίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων το γνωστικού και επαγγελματικού αντικειμένου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Θεωρία
Απόκτηση των βασικών γνώσεων προγραμματισμού υπολογιστών με έμφαση στην λογική και στις βασικές δομές του δομημένου προγραμματισμού. Ο φοιτητής με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα πρέπει να έχει καταλάβει την έννοια της εκτέλεσης ενός προγράμματος, να συντάσσει λογικές προτάσεις και να είναι σε θέση να καταστρώνειαπλούς αλγόριθμους τους οποίους θα κωδικοποιεί σε προγράμματα της γλώσσας προγραμματισμού C (στο εργαστήριο). Τελικός στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων που απαιτούν προγραμματισμό υπολογιστών.

Εργαστήριο
Απόκτηση των βασικών γνώσεων της γλώσσας προγραμματισμού C (δηλώσεις μεταβλητών, εντολές ελέγχου, εντολές επανάληψης, μονοδιάστατοι πίνακες, η έννοια της συνάρτησης στην C). O φοιτητής με το πέρας του μαθήματος θα πρέπει να μπορεί να συντάσσει, να μεταγλωττίζει και να εκτελεί απλά προγράμματα στην γλώσσα προγραμματισμού σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.
Βασικός στόχος είναι η προετοιμασία των φοιτητών για τα μαθήματα των επόμενων εξαμήνων που απαιτούν προγραμματισμό.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία
Βασικές αρχές αρχιτεκτονικής υπολογιστών, ροή δεδομένων σε συστήματα πληροφορικής, λειτουργία της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, διάρθρωση της κύριας μνήμης .
Εκτέλεση προγράμματος, πηγαίο πρόγραμμα, εκτελέσιμο πρόγραμμα, γλώσσα μηχανής, συμβολική γλώσσα (assembly), μεταγλωττιστές (compilers), ο ρόλος της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, ο ρόλος της Κύριας Μνήμης.
Δυαδικό σύστημα, αναπαράσταση πληροφορίας, αναπαράσταση χαρακτήρων, αναπαράσταση αριθμών, η έννοια της μεταβλητής στις γλώσσες προγραμματισμού, τύποι δεδομένων. Συστήματα αρίθμησης, μετατροπή δυαδικών σε 10-δικους, 8-δικούς, 16-δικούς και αντίστροφα, αριθμητική στο δυαδικό σύστημα, εξάσκηση.
Ανάπτυξη Λογισμικού, κύκλος ζωής λογισμικού (ανάλυση, σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος), γλώσσες υψηλού επιπέδου, βασικές ενότητες ενός προγράμματος.
Δομημένος προγραμματισμός, η δομή και ο ρόλος των εντολών ελέγχου και των εντολές επανάληψη παρουσίαση αυτών των δομών / εντολών στην γλώσσα προγραμματισμού C .
Λογικοί τελεστές, η άλγεβρα bool, λογικές εκφράσεις / προτάσεις / παραστάσεις, χρήση αυτών στην γλώσσα προγραμματισμού C, ασκήσεις εξάσκησης.
Αλγόριθμοι: έκφραση αλγορίθμων με βήματα, με λογικά διαγράμματα και με ψευδοκώδικα
παραδείγματα αλγορίθμων, παραδείγματα με προγράμματα C

Εργαστήριο
Εξοικείωση με το περιβάλλον του εργαστηρίου, μεταγλώττιση προγράμματος.
Μεταβλητές, σταθερές, τύποι δεδομένων, ασκήσεις.
Εντολές εισόδου και εξόδου, προγράμματα εξάσκησης.
Τελεστές (εκχώρησης, αριθμητικοί), προγράμματα εξάσκησης.
Τελεστές (σχεσιακοί, λογικοί, επιπέδου bit) και λογικές εκφράσεις, προγράμματα εξάσκησης.
Εντολές ελέγχου (if-then-else, switch), προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα (εφαρμογή λογικής)
Εντολές επανάληψης (for, while), προγράμματα εξάσκησης και παραδείγματα (μέσος όρος, αναζήτηση ΜΙΝ-ΜΑΧ).
Μονοδιάστατοι πίνακες, προγράμματα εξάσκησης (διάβασμα, εμφάνιση πίνακα) και παραδείγματα (μέσος όρος, αναζήτηση, ΜΙΝ-MΑΧ).
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

«Η γλώσσα C σε βάθος», Ν. Χατζηγιαννάκης, Κλειδάριθμος, 2η έκδοση, 2005, ISBN 960-209-966-6.
«C για Αρχάριους», Σεφερίδης Β., Κλειδάριθμος, 1998, ISBN 960-209-268-8
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379712
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr