Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις ΙΙ

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Η παροχή των επιστημονικών και τεχνικών απαραίτητων γνώσεων για τη μελέτη και σχεδίαση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού και κίνησης σε βιομηχανικούς χώρους και σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, καθώς και για τη μελέτη ειδικών κατηγοριών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η απόκτηση δυνατότητας χρησιμοποίησης Η/Υ στην εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Υπολογισμός Μ/Σ ενός υποσταθμού υποβιβασμού τάσης και σχεδιασμός των χώρων του υποσταθμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει κατανοήσει τα φαινόμενα που
διέπουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Μ.Τ. και Υ.Τ. και θα μπορεί να
πραγματοποιεί αντίστοιχες συνδεσμολογίες (με έμφαση στη Μ.Τ.), να χρησιμοποιεί τα
δεδομένα τους και να υπολογίζει μεγέθη απαραίτητα σε πρακτικές εφαρμογές και χρήσεις
αυτών, όπως βιομηχανικές εγκαταστάσεις φωτισμού-κίνησης, αλεξικεραύνων, γειώσεων κλπ.
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Θεωρία

Εγκαταστάσεις κίνησης, υπολογισμός ηλεκτρικών φορτίων γραμμής, είδη ηλεκτροκινητήρων,
τρόποι μετάδοσης κίνησης. Καθορισμός της ισχύος κινητήρα, ανάλογα με το είδος της κίνηση εκλογή κινητήρα. Διόρθωση συντελεστή ισχύος, πρόχειρος τρόπος υπολογισμού της άεργης ισχύος των πυκνωτών για τη διόρθωση του συντελεστή ισχύος. Εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας και αντικεραυνικής προστασίας. Εγκαταστάσεις θέρμανσης, συστήματα κεντρικής θέρμανσης, χώρος λεβητοστασίου.
Υποσταθμοί καταναλωτών μέσης τάσης, εξοπλισμός ζεύξης και προστασίας του δικτύου μέσης τάσης, τυποποιημένες παροχές μέσης τάσης. Γειώσεις σε υποσταθμούς, εκλογή και προστασία των μετασχηματιστών. Υλικά και διατάξεις υποσταθμών Μ.Τ.. Εκπόνηση μελετών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε ειδικούς χώρους με χρήση Η/Υ.

Εργαστήριο

Μελέτη αντλιοστασίου.
Μελέτη θέρμανσης.
Μελέτες Ηλεκτρικής Εγκατάστασης φωτισμού και κίνησης βιομηχανικών χώρων.
Ηλεκτρική Εγκατάσταση ειδικών προδιαγραφών

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Π. Ντοκόπουλος, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Καταναλωτών, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2005
Φ. Δημόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Φωτισμός – Κίνηση – Αυτοματισμός,1998.
Σ. Αντωνόπουλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις στις κατοικίες, Αθήνα, 1992 .
Σ. Τουλόγλου, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κτιρίων, Ίων, 2004.
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr