Κινητήριες Μηχανές

Τύπος Μαθήματος: 
ECTS Κωδικός Μαθήματος: 
6
Στόχος του μαθήματος: 
Παρουσιάζονται, κατά το δυνατόν, όλοι οι μορφοτροπείς ενέργειας, στους οποίους η τελική παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος στηρίζεται στη μετατροπή του μηχανικού έργου, μέσω του φαινομένου της επαγωγής. Έτσι, στο παρόν μάθημα καλύπτονται οι εξής τύποι μηχανών: Υδροστρόβιλοι Ατμοστρόβιλοι Αεριοστρόβιλοι Εμβολοφόρες μηχανές εσωτερικής καύσεως Ανεμογεννήτριες ενώ γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην πυρηνική τεχνολογία, ως ιδιαίτερη και σημαντική τεχνολογία στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος παγκοσμίως. Στο εργαστήριο θα δοθεί η ευκαιρία όπου είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν επιδείξεις λειτουργίας τέτοιων μηχανών. Ακόμη θα γίνουν επισκέψεις σε κατάλληλους χώρους για την παρακολούθηση της λειτουργίας τέτοιων μηχανών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει βασικές γνώσεις
σχετικά με τα διαφορετικά είδη κινητηρίων μηχανών, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας τους μ
έμφαση στα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
 
 

Περιγραφή Μαθήματος - Περιεχόμενο Μαθήματος: 

Για τις ανωτέρω μηχανές παρουσιάζονται τα μηχανικά τους χαρακτηριστικά, χωρίς να γίνετα
αναφορά στις ηλεκτρικές γεννήτριες επαγωγής οι οποίες χρησιμοποιούνται με την κάθε μηχανή
Ιδιαίτερη βάση δίνεται στους ενεργειακούς ισολογισμούς, ώστε ο φοιτητής να είναι σε θέση να
υλοποιήσει βασικούς υπολογισμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα μετατροπή ενέργειας από τη μία μορφή στην άλλη.
 
Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στο ρόλο του κάθε τύπου κινητήριας μηχανής σε ένα σύστημα
ηλεκτρικής ενέργειας και στον τρόπο με τον οποίο οι μηχανές αυτές συνεργάζονται για να
παράγουν με ασφάλεια ηλεκτρική ισχύ.
 
 
 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία: 

Γεώργιος Μπεργελές, «Ανεμοκινητήρες», Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 1995, ISBN: 9789607346193.
Κωνσταντίνος . Ρακόπουλος, «Αρχές εμβολοφόρων μηχανών εσωτερικής καύσεως», Εκδόσεις Φούντας, Αθήνα 1994, ISBN: 9789603304234.
Μ. Γ. Αγγελόπουλος, «Πυρηνική τεχνολογία», Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1983 .
Κινητήριες μηχανές, Kittl Walter, Schoner Wolfgang, Εκδόσεις: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις Αθήνα 2004, ISBN: 9789603313878.
Δημήτριος Παπαντώνης, «Υδροδυναμικές μηχανές, Αντλίες – Υδροστρόβιλοι», Εκδόσεις Συμεών, Αθήνα 1995, ISBN: 9789607888525.
Κωνσταντίνος Μαθιουδάκης, «Λειτουργία αεριοστροβίλων και ατμοστροβίλων», Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα 1995.
Περικλής Γ. Χασιώτης, «Μηχανές Εσωτερικής Καύσης», Εκδόσεις Ίων, Αθήνα 2 9789604114184.
 
 

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών
Τ.Ε.Ι. Κρήτης
Τ. Θ. 1939
71004 Ηράκλειο Κρήτης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: (+30)2810379716
Fax: (+30)2810379825
e-mail: secretariat-ele@staff.teicrete.gr